Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ίλυδα: Στο 1,17 εκατ. τα EBITDA στο 9μηνο

Οι συνολικές υποχρεώσεις του Ομίλου κατά την 30.09.2020 ανήλθαν σε 3.690 χιλ ευρώ, τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 4.039 χιλ ευρώ ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε 171 χιλ ευρώ.

Ίλυδα: Στο 1,17 εκατ. τα EBITDA στο 9μηνο

Η ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΑ ΑΕ, σε συνέχεια επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με Αριθμό Πρωτοκόλλου 2503/18.11.2020 η οποία κοινοποιήθηκε σε όλους τους εκδότες με κινητές αξίες εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει τα βασικά οικονομικά μεγέθη γ΄ τριμήνου της χρήσης 2020, καθώς και τις εξελίξεις στη δραστηριότητά της:

Ειδικότερα:

(α) Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου για το γ’ τρίμηνο της χρήσης 2020 ανήλθε σε 961 χιλ Ευρώ έναντι 570 χιλ Ευρώ, παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση κατά 69% σε σχέση με τα μεγέθη της 30.09.2019. Σε σωρευτική βάση (01.01-30.09) ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 2.688 χιλ Ευρώ έναντι 1.949 χιλ Ευρώ, παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση κατά 38% .

(β) Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) για το γ τρίμηνο της χρήσης 2020 ανήλθαν σε κέρδη 115 χιλ Ευρώ, έναντι ζημιών 43 χιλ Ευρώ, βελτιωμένα κατά 366% σε σχέση με το γ τρίμηνο της χρήσης 2019. Σε σωρευτική βάση (01.01-30.09) τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν σε κέρδη 358 χιλ Ευρώ, έναντι κερδών 213 χιλ Ευρώ, αυξημένα κατά 68 %.

(γ) Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) για το γ’ τρίμηνο της χρήσης 2020 ανήλθαν σε κέρδη 392 χιλ Ευρώ έναντι κερδών 349 χιλ Ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 12%, συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Σε σωρευτική βάση (01.01- 30.09) τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) ανήλθαν σε 1.172 Ευρώ, έναντι κερδών 954 χιλ Ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 23 %.

(δ) Οι συνολικές υποχρεώσεις του Ομίλου κατά την 30.09.2020 ανήλθαν σε 3.690 χιλ ευρώ, τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 4.039 χιλ ευρώ ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε 171 χιλ ευρώ.

Με βάση τα δεδομένα που ισχύουν κατά το χρόνο σύνταξης της παρούσας και στο βαθμό που είναι δυνατό να προβλεφθεί, δεδομένου ότι βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το δεύτερο και σφοδρότερο κύμα της πανδημίας, χωρίς να μπορεί να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο εμφάνισης και νέου κύματος με άγνωστη διάρκεια και ένταση, η Διοίκηση της Εταιρείας, με βάση τα τρέχοντα δεδομένα, εκτιμά ότι και μέχρι τη λήξη της τρέχουσας χρήσεως, δεν υφίσταται οιαδήποτε ουσιώδης αβεβαιότητα ως προς την συνέχιση της δραστηριότητας του Ομίλου, καθόσον η Οικονομική Διεύθυνση της Εταιρείας θεωρεί δεδομένη την σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών για την τρέχουσα χρήση.

Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στους εργαζομένους, τους πελάτες, τους προμηθευτές, τους συνεργάτες και τους επενδυτές αυτής παρακολουθεί στενά όλες τις εξελίξεις που σχετίζονται µε την πρωτοφανή υγειονομική κρίση, ενώ ανταποκρινόμενη με ταχύτητα και αμεσότητα, έθεσε από την πρώτη στιγμή σε εφαρμογή σχέδιο διαφύλαξης της υγείας και ασφάλειας του προσωπικού, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.), του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.).

Επιπρόσθετα μελετά σε συστηματική βάση όλους τους πιθανούς παράγοντες κινδύνου, οι οποίοι ενδέχεται να επηρεάσουν τη χρηματοοικονομική θέση, τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα της Εταιρείας και έχει λάβει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας. Δεδομένου ότι κατά την παρούσα χρονική στιγμή τα αρνητικά επιδημιολογικά δεδομένα συνηγορούν υπέρ της διατήρησης για μεγαλύτερο του αρχικώς προβλεφθέντος χρονικό διάστημα των περιοριστικών μέτρων που ελήφθησαν εκ νέου σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο και λόγω του έντονου βαθμού αβεβαιότητας ως προς το χρόνο που θα απαιτηθεί αφενός μεν για την παραγωγή και διάθεση αποτελεσματικών θεραπειών και εμβολίων, αφετέρου δε για την ομαλοποίηση τόσο της ελληνικής όσο και της διεθνούς οικονομίας, η Διοίκηση της Εταιρείας τηρεί επιφυλακτική στάση αναφορικά με τις μελλοντικές επιπτώσεις της πανδημίας στις προοπτικές αυτής.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v