Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τράπεζα Πειραιώς: Συγκροτήθηκε σε σώμα η Επιτροπή Ελέγχου

Η νέα Επιτροπή Ελέγχου έχει θητεία που λήγει με τη λήξη της θητείας του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου ήτοι την 26.06.2023.

Τράπεζα Πειραιώς: Συγκροτήθηκε σε σώμα η Επιτροπή Ελέγχου

 

Η Τράπεζα Πειραιώς  ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σε συνέχεια της από 10.12.2020 ανακοίνωσής της, σχετικά με τις Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, ότι η Επιτροπή Ελέγχου της, κατά την από 14.12.2020 συνεδρίασή της, συγκροτήθηκε σε σώμα και όρισε τον κ. David Hexter, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., ως Πρόεδρο αυτής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως σήμερα ισχύει.

Κατόπιν των ανωτέρω, η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου της Τράπεζας έχει ως εξής:

Πρόεδρος
David Hexter, του Richard, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Μέλη
Karel De Boeck, του Gerard, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Σολομών Μπεράχας, του Αλβέρτου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Anne Weatherston, του John, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Andrew Panzures, του Deones, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Περικλής Δοντάς, του Νικολάου, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Εκπρόσωπος του ΤΧΣ

Η νέα Επιτροπή Ελέγχου έχει θητεία που λήγει με τη λήξη της θητείας του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου, που εκλέχθηκε κατά την συνεδρίαση της 26.06.2020 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας, ήτοι την 26.06.2023, η οποία μπορεί να παραταθεί μέχρι την Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v