Ευρωπαική Πίστη: Στις 2/3 η νέα ΓΣ για την ακύρωση ιδίων μετοχών

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης.

Ευρωπαική Πίστη: Στις 2/3 η νέα ΓΣ για την ακύρωση ιδίων μετοχών

Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Ευρωπαική Πίστη την Τρίτη 02/03/2021, και ώρα 14:00, η οποία θα συνεδριάσει με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Με τον ίδιο τρόπο, ήτοι από απόσταση μέσω τηλεδιάσκεψης, δύνανται να παρίστανται στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και τα πρόσωπα των παρ. 1 και 2 του άρθρου 127 του Ν.4548/2018.

Αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο της τηλεδιάσκεψης έχουν αναρτηθεί στην επενδυτική ιστοσελίδα της Εταιρίας ir.europaikipisti.gr στην ενότητα Γενικές Συνελεύσεις.

Τα θέματα αναλύονται παρακάτω:

Θέμα 1ο : Έγκριση ακύρωσης του συνόλου των 910.316 ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει η Εταιρία στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών με σκοπό την ακύρωσή τους, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των πεντακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και οκτώ λεπτών (€ 573.499,08), σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 καθώς και σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της Εταιρίας προκειμένου να αποτυπωθεί η ανωτέρω μεταβολή.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v