Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ideal: Στις 17 Ιουνίου η συζήτηση για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Aναβλήθηκε η συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του πρώτου και δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, σχετικά με την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με εισφορά των μετοχών των εταιριών με τις επωνυμίες «ESM Effervescent Sodas Management Limited» και «S.I.C.C. Holding Limited».

Ideal: Στις 17 Ιουνίου η συζήτηση για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Η εταιρεία ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ, στα πλαίσια των υποχρεώσεών της που απορρέουν από το άρθρο 133 παρ.2 του Ν.4548/2018, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 4η Ιουνίου 2021 και ώρα 10:00, στα γραφεία της στην Αθήνα, έλαβε χώρα η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, σύμφωνα με την από 14.05.2021 Πρόσκληση του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Στη Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα μέτοχοι, εκπροσωπούντες 5.635.073 κοινές ονομαστικές μετοχές και ψήφους, επί συνόλου 8.255.681 κοινών ονομαστικών μετοχών και συνεπώς υπήρξε απαρτία 68,26%, του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία κατέχει 42.786 ίδιες μετοχές οι οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν.4548/2018, δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας και τα δικαιώματά τους, παράστασης στη Γενική Συνέλευση και ψήφου, αναστέλλονται.

Κατόπιν σχετικού αιτήματος μετόχου της Εταιρείας που κατέχει ποσοστό που υπερβαίνει το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ.5 του ν.4548/2018 και το άρθρο 27 παρ.1 εδάφιο α' του ισχύοντος καταστατικού της Εταιρείας, αναβλήθηκε η συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του πρώτου και δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, σχετικά με την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με εισφορά των μετοχών των εταιριών με τις επωνυμίες «ESM Effervescent Sodas Management Limited» και «S.I.C.C. Holding Limited» και την συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού, εν αναμονή της επιβεβαίωσης της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τη μη υποχρέωση γνωστοποίησης της συναλλαγής. Αποφασίστηκε όπως συνεχιστεί η συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την 17η Ιουνίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, στα γραφεία της εταιρείας, επί της οδού Κρέοντος αρ. 25, Αθήνα, 104 42.

Η μετ' αναβολή Τακτική Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιότητας (πρόσκληση των μετόχων), σε αυτήν μπορούν δε να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018.

Η απαρτία που επετεύχθη επέτρεψε στη Γενική Συνέλευση να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις επί των υπολοίπων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ως ακολούθως.

Επί του τρίτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 11 παρ. 8 του Καταστατικού της Εταιρείας σχετικά με την ισχύ της ψήφου του Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση ισοψηφίας. Κατόπιν της σχετικής τροποποίησης, η παράγραφος 8 του άρθρου 11 του Καταστατικού της Εταιρείας θα έχει ως εξής: «Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών, με εξαίρεση την προβλεπόμενη υπό του άρθρου 6 παράγραφος 1 περίπτωση, όπου απαιτείται πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών (αυξημένη πλειοψηφία).»

Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 68,26% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.635.073. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 5.635.073. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 5.635.073 (100%), Κατά: 0 (0,00%), Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%).

Επί του τέταρτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, ενέκρινε τις ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις για την εταιρική χρήση 01/01/2020 - 31/12/2020 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 68,26% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.635.073. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 5.635.073. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 5.635.073 (100%), Κατά: 0 (0,00%), Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%).

Επί του πέμπτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, ενέκρινε τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση από 01/01/2020 - 31/12/2020, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ.1(γ) του Ν.4548/2018.

Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 68,26% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.635.073. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 5.635.073. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 5.635.073 (100%), Κατά: 0 (0,00%), Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%).

Επί του έκτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.4548/2018, τις καταβληθείσες για την εταιρική χρήση 2020 αμοιβές, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών των μελών του, που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Περαιτέρω, καθορίστηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών των μελών του που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, για την εταιρική χρήση 2021 και προέγκριση καταβολής αυτών για τη χρήση 2021 καθώς και για το χρονικό διάστημα από 1/1/2022 μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2022, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.4548/2018.

Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 68,26% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.635.073. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 5.635.073. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 5.635.073 (100%), Κατά: 0 (0,00%), Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%).

Επί του εβδόμου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε, την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2020 - 31/12/2020 σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ.3 του Ν.4548/2018. Σημειώνεται ότι η ψήφος των μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ.3 του Ν.4548/2018, η οποία έχει τεθεί στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.idealgroup.gr.

Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 68,26% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.635.073. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 5.635.073. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 5.635.073 (100%), Κατά: 0 (0,00%), Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%).

Επί του όγδοου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε την παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.1 του Ν.4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια άλλων εταιρειών.

Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 68,26% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.635.073. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 5.635.073. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 5.635.073 (100%), Κατά: 0 (0,00%), Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%).

Επί του ένατου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» όπως διενεργήσει τον τακτικό οικονομικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2021 και τον έλεγχο φορολογικής συμμόρφωσης έτους 2021. Για τον καθορισμό της αμοιβής τους εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να συμφωνήσει αυτήν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 68,26% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.635.073. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 5.635.073. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 5.635.073 (100%), Κατά: 0 (0,00%), Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%).

Επί του δέκατου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε τις συμβάσεις και τις συναλλαγές της Εταιρείας και των μετ' αυτής συνδεδεμένων μερών, υπό την έννοια του άρθρου 32 του Ν.4308/2014, που συνήφθησαν εντός της χρήσης 2020, κατ' εφαρμογή του άρθρου 100 παρ.3 του Ν.4548/2018.

Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 68,26% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.635.073. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 5.635.073. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 5.635.073 (100%), Κατά: 0 (0,00%), Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v