Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Alpha Bank: Πώς κατανέμονται οι νέες μετοχές από την ΑΜΚ

Με τι ποσοστά συμμετείχαν στην αύξηση κεφαλαίου της τράπεζας ΤΧΣ, Paulson και Schroders. Στις 13 Ιουλίου αναμένεται η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών. Τα συνολικά κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν ανέρχονται σε 800 εκατ. ευρώ.

Alpha Bank: Πώς κατανέμονται οι νέες μετοχές από την ΑΜΚ

Η συνδυασμένη προσφορά στην ΑΜΚ των 800 εκατ. ευρώ υπερκαλύφθηκε κατά 1,9 φορές, υπογραμμίζει η Alpha Bank σε ανακοίνωσή της, στην οποία παρέχει πληροφορίες για την κατανομή των μετοχών και το χρονοδιάγραμμα για την είσοδο των μετοχών στο Χρηματιστήριο.

Ειδικότερα, η «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ως Κύρια Ανάδοχος της Δημόσιας Προσφοράς (όπως αυτή ορίζεται κατωτέρω), στο πλαίσιο της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των ευρώ 800.000.000, με καταβολή μετρητών, κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων και έκδοση νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ 0,30 εκάστης, που αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας κατά την από 15 Ιουνίου 2021 συνεδρίασή της, ανακοινώνει, σύμφωνα με την εγκύκλιο υπ’ αριθ. 23/22.06.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα ακόλουθα:

1. Οι Νέες Μετοχές διατέθηκαν παράλληλα:

(α) στην Ελλάδα, σε επενδυτές λιανικής και σε ειδικούς επενδυτές στο πλαίσιο δημόσιας προσφοράς (η «Δημόσια Προσφορά») σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά (ο «Κανονισμός περί Ενημερωτικών Δελτίων»), του Ν. 4706/2020, και των εκτελεστικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς»), και

(β) εκτός Ελλάδας, σε ειδικούς, σε θεσμικούς και σε άλλους επιλέξιμους επενδυτές (συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ»), μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών, βάσει μίας ή περισσότερων εξαιρέσεων από την υποχρέωση δημοσίευσης ή διασυνοριακής χρήσης ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με τον Κανονισμό περί Ενημερωτικών Δελτίων ή/και άλλες εφαρμοστέες εθνικές νομοθεσίες, συμπεριλαμβανομένου του Κανόνα 144Α (Rule 144A) στις Ηνωμένες Πολιτείες (η «Ιδιωτική Τοποθέτηση» και από κοινού με τη Δημόσια Προσφορά «Συνδυασμένη Προσφορά»).

2. Την 30 Ιουνίου 2021 ολοκληρώθηκε η Συνδυασμένη Προσφορά των Νέων Μετοχών.

3. Σε συνέχεια της από 30 Ιουνίου 2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών καθορίστηκε σε ευρώ 1,00 ανά Νέα Μετοχή.

4. Κατόπιν ολοκλήρωσης της Συνδυασμένης Προσφοράς, θα εκδοθεί το σύνολο των Νέων Μετοχών, ήτοι 800.000.000 Νέες Μετοχές.

5. Από τις Νέες Μετοχές:

(α) 154.762.156 Νέες Μετοχές (ήτοι, ποσοστό 19% των Νέων Μετοχών) κατανεμήθηκαν στους επενδυτές που συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά.

Συγκεκριμένα:

(i) 53.568.405 από τις Νέες Μετοχές (ήτοι, ποσοστό 35% των Νέων Μετοχών που επιμερίσθηκαν στη Δημόσια Προσφορά) κατανεμήθηκαν σε ειδικούς επενδυτές κατά την έννοια του άρθρου 2, σημείο (ε) του Κανονισμού περί Ενημερωτικών Δελτίων (οι «Ειδικοί Επενδυτές»),

(ii) 101.193.751 από τις Νέες Μετοχές (ήτοι ποσοστό 65% των Νέων Μετοχών που επιμερίσθηκαν στη Δημόσια Προσφορά) κατανεμήθηκαν σε επενδυτές που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των Ειδικών Επενδυτών (οι «Ιδιώτες Επενδυτές»),

(β) 645.237.844 από τις Νέες Μετοχές (ήτοι, ποσοστό 81% των Νέων Μετοχών) κατανεμήθηκαν στους επενδυτές που συμμετείχαν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση.

6. Το ΤΧΣ, οι Paulson & Co. Inc. και Schroders Plc συμμετείχαν στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου μέσω της Ιδιωτικής Τοποθέτησης. Από τις Νέες Μετοχές που επιμερίσθηκαν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση:

  • Στο ΤΧΣ κατανεμήθηκαν 41.964.132 Νέες Μετοχές, ήτοι 6,5% της Ιδιωτικής Τοποθέτησης και 5,2% της Συνδυασμένης Προσφοράς.
  • Στην Paulson & Co. Inc. κατανεμήθηκαν 44.884.390 Νέες Μετοχές, ήτοι 7% της Ιδιωτικής Τοποθέτησης και 5,6% της Συνδυασμένης Προσφοράς.
  • Στη Schroders Plc κατανεμήθηκαν 48.903.272 Νέες Μετοχές, ήτοι 7,6% της Ιδιωτικής Τοποθέτησης και 6,1% της Συνδυασμένης Προσφοράς.

7. Τα συνολικά κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς, πριν την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης, ανέρχονται σε Ευρώ 800.000.000,00 [Ιδιωτική Τοποθέτηση (ευρώ 1,00* 645.237.844 Νέες Μετοχές = ευρώ 645.237.844,00) και Δημόσια Προσφορά (ευρώ 1,00 * 154.762.156 Νέες Μετοχές = ευρώ 154.762.156,00)].

8. Λαμβάνοντας υπόψη κατά τον υπολογισμό μόνο τις έγκυρες αιτήσεις συμμετοχής, η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε κατά τη Δημόσια Προσφορά αντιστοιχεί σε 198.716.458 από τις Νέες Μετοχές, υπερκαλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο το συνολικό αριθμό των Νέων Μετοχών που επιμερίσθηκαν στη Δημόσια Προσφορά (ήτοι 154.762.156 από τις Νέες Μετοχές) κατά 1,3 φορές περίπου. Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη κατά τους παρακάτω υπολογισμούς μόνο τις έγκυρες συμμετοχές:

(α) η ζήτηση από τις 10.851 αιτήσεις των Ιδιωτών Επενδυτών που υποβλήθηκαν κατά τη Δημόσια Προσφορά αντιστοιχεί σε 141.078.693 Νέες Μετοχές, υπερκαλύπτοντας τις κατανεμηθείσες στην κατηγορία αυτή 101.193.751 Νέες Μετοχές κατά 1,4 φορές περίπου, και

(β) η ζήτηση από τις 70 αιτήσεις των Ειδικών Επενδυτών που υποβλήθηκαν κατά τη Δημόσια Προσφορά, ανήλθε σε 57.637.765 Νέες Μετοχές, υπερκαλύπτοντας τις κατανεμηθείσες στην κατηγορία αυτή 53.568.405 Νέες Μετοχές κατά 1,1 φορές περίπου.

9. Η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε κατά τη Συνδυασμένη Προσφορά, λαμβάνοντας υπόψη μόνο τις έγκυρες αιτήσεις συμμετοχής, αντιστοιχεί σε 1.410.907.764 Νέες Μετοχές, υπερκαλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο το συνολικό αριθμό των Νέων Μετοχών που προσφέρθηκαν κατά 1,9 φορές περίπου.

10. Σύμφωνα με τη Σύμβαση Αναδοχής, η Κύρια Ανάδοχος δεν ανέλαβε καμία δέσμευση κάλυψης Νέων Μετοχών.

11. Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας εισαγωγής παραμένει σύμφωνα με την από 2.7.2021 ανακοίνωση της Εταιρείας, ως εξής:

  • 09.07.2021: Έγκριση από την αρμόδια επιτροπή του Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών.
  • 09.07.2021: Ανακοίνωση για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Η.Δ.Τ του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα του Εκδότη.
  • 13.07.2021: Έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών.

Το ως άνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Η Εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό σχετικά με οποιαδήποτε μεταβολή στο ως άνω χρονοδιάγραμμα.

Βασίλης Ψάλτης: Ανοίγουμε ένα νέο κεφάλαιο για την Alpha Bank

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της πρώτης αναπτυξιακής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα από το 2008, ο CEO της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης, απευθυνόμενος στο Προσωπικό του Ομίλου με βιντεοσκοπημένο μήνυμα, αναφέρει ότι το επίτευγμα αυτό αποτελεί ξεκάθαρη απόδειξη των υψηλών προοπτικών της Τράπεζας και της εμπιστοσύνης που απολαμβάνει από την επενδυτική κοινότητα.

«Με το Project Tomorrow και την άντληση των νέων αναπτυξιακών κεφαλαίων, ανοίγουμε ένα νέο κεφάλαιο για την Αlpha Bank, για το τραπεζικό σύστημα και την οικονομία της πατρίδας μας» τόνισε ο κ. Ψάλτης και συνέχισε: «Βγήκαμε πρώτοι και θέσαμε με αυτοπεποίθηση την ατζέντα στη δημόσια συζήτηση, φέρνοντας στο επίκεντρο ξανά την ουσία της τραπεζικής, που δεν είναι άλλη από την στήριξη της υγιούς επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία συνθηκών οικονομικής ανάπτυξης».

Αναφερόμενος στην ΑΜΚ ύψους Ευρώ 800 εκατ., ο κ. Ψάλτης επεσήμανε ότι «ενισχύει τους κεφαλαιακούς δείκτες και επιτρέπει στην Τράπεζα να διεκδικήσει δυναμικά θέση σηματωρού στις επενδύσεις που θα κινητοποιηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης» ενώ σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες δράσεις του Project Tomorrow θα οδηγήσει στην επίτευξη διψήφιων ποσοστών κερδοφορίας αλλά και στην επιστροφή σε μία ουσιαστική μερισματική πολιτική από το 2023.

Βασικός εταίρος όλων των επιχειρήσεων

«Αναλαμβάνουμε ως Όμιλος την ευθύνη να αποδείξουμε, όπως πράττουμε μέχρι σήμερα, τη συνέπεια λόγων και πράξεων και να στηρίξουμε το άλμα της ελληνικής οικονομίας προς το Αύριο. Να αποτελέσουμε τον βασικό εταίρο όλων των επιχειρήσεων που θέλουν να υπερβούν τις αγκυλώσεις του παρελθόντος και να δουν το μέλλον με φιλοδοξία, τόλμη και υπευθυνότητα» επεσήμανε ο κ. Ψάλτης.

«Τώρα είναι η στιγμή να ηγηθούμε και πάλι των εξελίξεων, πρωτεργάτες στον εκσυγχρονισμό του Τραπεζικού Συστήματος, πρωταγωνιστές στην ανάπτυξη της πατρίδας μας», υπογράμμισε ο κ. Ψάλτης, μην παραλείποντας να ευχαριστήσει τους εργαζομένους του Ομίλου, τους οποίους και χαρακτήρισε ως «συνοδοιπόρους σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια».

Στο μήνυμά του, ο κ. Ψάλτης αναφέρθηκε, επίσης, στις κατακτήσεις των τελευταίων δύο ετών που επέτρεψαν στην Αlpha Bank να διεκδικεί με αξιώσεις ηγετικό ρόλο στην αγορά. «Έχουμε επιτύχει πολλά, επιδεικνύοντας συνέπεια και αποφασιστικότητα, παρά τις αντίξοες συνθήκες που προκάλεσε η πανδημία», υπογράμμισε ο CEΟ της Αlpha Bank, αναφέροντας συγκεκριμένα:

• Την ολοκλήρωση του Project Galaxy αλλά και τις επικείμενες πρόσθετες συναλλαγές ύψους Ευρώ 8,1 δισ. που θα οδηγήσουν σε δείκτη ΜΕΑ 2% το 2024.

• Τον εταιρικό μετασχηματισμό, που έθεσε τα θεμέλια για μία νέα, υγιή και εξωστρεφή Τράπεζα που αφήνει πίσω τα προβλήματα της κρίσης.

• Την επιτάχυνση του εκσυγχρονισμού της Τράπεζας με στόχο, μέσα από ένα πολυεπίπεδο πρόγραμμα μετασχηματισμού, την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και προϊόντων στους Πελάτες της αλλά και τη δημιουργία αξίας για τους Μετόχους και το Προσωπικό της, και τέλος

• Τη διαμόρφωση ενός νέου περιβάλλοντος εργασίας, που επενδύει στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων και στον εμπλουτισμό του στελεχιακού δυναμικού, επιβραβεύοντας παράλληλα την παραγωγικότητα, την καινοτομία, τη δημιουργικότητα.

 

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v