Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ευρωπαϊκή Πίστη: Κέρδη προ φόρων 26,1 εκατ. το 2021

Αύξηση των συνολικών εσόδων κατά 3,7%, στα 245,6 εκατ. ευρώ κατέγραψε ο όμιλος. Αύξηση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου στα 434,5 εκατ. ευρώ, έναντι 412,5 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2020.

Ευρωπαϊκή Πίστη: Κέρδη προ φόρων 26,1 εκατ. το 2021

Το 2021, αποτέλεσε για τον Όμιλο Ευρωπαϊκή Πίστη ακόμα μία αποτελεσματική χρονιά σε λειτουργικό επίπεδο, παρουσιάζοντας αυξημένες μεταβολές στο σύνολο των οικονομικών του μεγεθών.

Πιο συγκεκριμένα, το 2021, ο Όμιλος Ευρωπαϊκή Πίστη σημείωσε:

  • Αύξηση 4,3% στα κέρδη προ φόρων, τα οποία ανήλθαν σε 26,1 εκατ. ευρώ, από 25,0 εκατ. ευρώ το 2020.
  • Αύξηση των συνολικών εσόδων του Ομίλου κατά 3,7%, στα 245,6 εκατ. ευρώ.
  • Αύξηση των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων και συναφών εσόδων κατά 4,1%, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 232,5 εκατ. ευρώ από 223,3 εκατ. ευρώ το 2020, με τον κλάδο Ζωής να σημειώνει τη μεγαλύτερη αύξηση με 8,2%. Οι Λοιποί Γενικοί Κλάδοι σημείωσαν αύξηση 5,9% και ο Κλάδος Αυτοκινήτων 0,6%.
  • Αύξηση του συνολικού Ενεργητικού κατά 6,6% στα 545,6 εκατ. ευρώ, έναντι 511,9 εκατ. ευρώ της χρήσης 2020.
  • Ισχυροποίηση των Ιδίων Κεφαλαίων κατά 1,0% στα 156,3 εκατ. ευρώ, έναντι 154,8 εκατ. ευρώ την 31/12/2020, παρά την καταβολή υψηλού μερίσματος στους μετόχους μας, ποσού 8,0 εκατ. ευρώ.
  • Περαιτέρω ισχυροποίηση του Δείκτη Φερεγγυότητας (SCR) κατά 2,4 ποσοστιαίες μονάδες σε 177,0%, θωρακίζοντας ακόμη περισσότερο την αξιοπιστία της Εταιρείας και εξασφαλίζοντας τα δικαιώματα των εκατοντάδων χιλιάδων ασφαλισμένων της.
  • Αύξηση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου στα 434,5 εκατ. ευρώ, έναντι 412,5 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2020.
  • Αύξηση των ασφαλιστικών προβλέψεων κατά 12,1% στα 350,8 εκατ. ευρώ, έναντι 312,9 εκατ. ευρώ της προηγουμένης χρήσης.

Ο Όμιλος, με βάση τα συνολικά ασφάλιστρα, εκτιμάται ότι κατέχει μερίδιο ασφαλιστικής αγοράς 5,5%, ενώ παρουσιάζει υψηλή ρευστότητα, γεγονός που του επιτρέπει να έχει μηδενικό δανεισμό, σημαντικά ελεύθερα αποθεματικά και να καταβάλλει άμεσα τις υποχρεώσεις προς τους ασφαλισμένους και δικαιούχους τρίτους.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v