Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Διάθεση 528.034 ιδίων μετοχών σε 17 στελέχη της εταιρείας

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διέθεσε σε 17 Διοικητικά Στελέχη της Εταιρείας, έναντι άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών, συνολικά 528.034 ίδιες μετοχές οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,5106% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έναντι συνολικού τιμήματος 1.056.068,00 ευρώ.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Διάθεση 528.034 ιδίων μετοχών σε 17 στελέχη της εταιρείας

Η εταιρεία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ενημερώνει το Επενδυτικό Κοινό ότι προς υλοποίηση του εγκεκριμένου με την από 9 Δεκεμβρίου 2019 απόφαση της Έκτακτης Συνέλευσης των μετόχων της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών και σε συνέχεια της επίτευξης τιθέμενων δεικτών μέτρησης απόδοσης που σχετίζονται με οικονομικά στοιχεία που αφορούν τους κλάδους δραστηριοποίησης του Ομίλου, όπως τον κλάδο των κατασκευών, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις παραχωρήσεις, διέθεσε σε δεκαεπτά (17) Διοικητικά Στελέχη της Εταιρείας, έναντι άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών, συνολικά 528.034 ίδιες μετοχές οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,5106% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έναντι συνολικού τιμήματος 1.056.068,00 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, οι δικαιούχοι υποχρεούνται σε διετή (2) διακράτηση των μετοχών.

Η εξάσκηση των δικαιωμάτων πραγματοποιήθηκε μέσω εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής την 1/7/2022.

Κατόπιν της ως άνω συναλλαγής οι ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία άμεσα και έμμεσα διαμορφώνονται ως κατωτέρω.

 

Αριθμός ιδίων μετοχών, άμεσα, πριν την συναλλαγή: 6.160.672 ήτοι ποσοστό 5,9568 % του μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ιδίων μετοχών τις οποίες κατέχει η θυγατρική εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΑΕ πριν την συναλλαγή: 1.190.810, ήτοι ποσοστό 1,1514% του μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός ιδίων μετοχών τις οποίες κατέχει η θυγατρική εταιρεία ΗΛΙΟΧΩΡΑ ΑΕ πριν την συναλλαγή: 616.835, ήτοι ποσοστό 0,5964% του μετοχικού κεφαλαίου.

 

Συνολικός αριθμός ιδίων μετοχών άμεσα και έμμεσα πριν την συναλλαγή 7.968.317, ήτοι ποσοστό 7,7046%.

Αριθμός ιδίων μετοχών, άμεσα, μετά την συναλλαγή της 1/7/2022: 5.632.638, ήτοι ποσοστό 5,4462%.

Ο αριθμός ιδίων μετοχών στην κατοχή θυγατρικών παραμένει αμετάβλητος.

Συνολικός αριθμός ιδίων μετοχών άμεσα και έμμεσα μετά την συναλλαγή της 1/7/2022: 7.440.283, ήτοι ποσοστό 7,1940%.

Σημειώνεται ότι τα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν στις ίδιες μετοχές της Εταιρείας αναστέλλονται, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 50 παρ. 1 του ν. 4548/2018.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v