Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τον έλεγχο της Kaizen από ΟΠΑΠ

Η ΕΑ επισημαίνει ότι η γνωστοποίηση έγινε εκπρόθεσμα αλλά δεν προκύπτει ότι ο ΟΠΑΠ είχε ως στόχο την παράκαμψη του ουσιαστικού ελέγχου. Η δε εκτιμώμενη επίδραση της συγκέντρωσης στον ανταγωνισμό είναι αμελητέα.

Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τον έλεγχο της Kaizen από ΟΠΑΠ

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού συνεδρίασε την 9η Ιουνίου 2021, κατόπιν της Έκθεσης του Εισηγητή, ώστε να αποφασίσει αν η εταιρία με την επωνυμία «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμη Εταιρεία» εκπρόθεσμα γνωστοποίησε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού (ΕΑ) την απόκτηση από την ίδια του αποκλειστικού ελέγχου επί των ελληνικών και κυπριακών δραστηριοτήτων της εταιρείας Kaizen Gaming International Ltd.

Η ΕΑ με ομόφωνη απόφαση της (αρ. Απόφασης 752/2021) κρίνει ότι η ΟΠΑΠ γνωστοποίησε εκπρόθεσμα τη συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την ίδια επί της STOIXIMAN BUSINESS.

Ως προς τη διάρκεια της παράβασης, όπως αναλύεται στην ανωτέρω Απόφαση, η ΕΑ κρίνει ότι το σχετικό Έντυπο Γνωστοποίησης θα έπρεπε να είχε υποβληθεί στην Υπηρεσία το αργότερο έως τις 18 Μαΐου 2020. Αντ’ αυτού, η συγκέντρωση γνωστοποιήθηκε εκπρόθεσμα στην Υπηρεσία στις 18 Δεκεμβρίου 2020, ήτοι εντός 245 ημερών από τη σύναψη της Συμφωνίας-Πλαίσιο και υπερβαίνοντας κατά 214 ημέρες την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης γνωστοποίησης.

Η ΕΑ με ομόφωνη απόφαση της κρίνει ότι ως προς τη σοβαρότητα της εν λόγω παράβασης και σε σχέση με την επιμέτρηση προστίμου, θα πρέπει καταρχάς να σημειωθεί ότι η γνωστοποιούσα είναι μια πολύ σημαντική επιχείρηση για τα ελληνικά δεδομένα με μεγάλη οικονομική επιφάνεια, η ισχύς της στις περισσότερες αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται είναι πολύ μεγάλη, δεδομένου ότι κατέχει σε πλείστες αγορές υπερδεσπόζουσα θέση, ενώ και η STOIXIMAN BUSINESS έχει επίσης σημαντική οικονομική ισχύ και εδραιωμένη (πρώτη) θέση στην οριζοντίως επηρεαζόμενη σχετική αγορά του διαδικτυακού αθλητικού στοιχήματος.

Ωστόσο, η ΕΑ ομόφωνα κρίνει ότι από τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης δεν προκύπτει ότι α) η υπαίτια παράβαση εκπρόθεσμης γνωστοποίησης τελέστηκε με δόλο, β) δεν προκύπτει ότι η υπαίτια παράβαση εκπρόθεσμης γνωστοποίησης είχε ως στόχο ή αποτέλεσμα την παράκαμψη του ουσιαστικού ελέγχου της συγκέντρωσης από την ΕΑ, γ) η εκτιμώμενη επίδραση της συγκέντρωσης στον ανταγωνισμό είναι αμελητέα, δεδομένου ότι επρόκειτο για αλλαγή στην ποιότητα του ελέγχου και δη στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από εταιρία η οποία ήδη κατείχε κοινό έλεγχο επί της STOIXIMAN BUSINESS και δ) η γνωστοποιούσα συνεργάστηκε καλώς με την Υπηρεσία, ανταποκρινόμενη άμεσα και εν πολλοίς πλήρως σε κάθε αίτημα παροχής στοιχείων.

Συνεπώς, η ΕΑ συνεκτιμώντας όλα τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης, τα στοιχεία που προέκυψαν από την συνεδρίαση της Επιτροπής την 9η Ιουνίου 2021 και τα υπομνήματα της ΟΠΑΠ Α.Ε., ομόφωνα αποφασίζει:

1. Να διαπιστωθεί η εκπρόθεσμη γνωστοποίηση της συγκέντρωσης που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρία ΟΠΑΠ ΑΕ επί της STOIXIMAN BUSINESS, κατά παράβαση του άρθρου 6 παρ. 1 του ν. 3959/2011.

2. Να επιβληθεί στην ΟΠΑΠ ΑΕ, ως υπόχρεη σε γνωστοποίηση, πρόστιμο €500.000 κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 παρ. 4 του ν. 3959/2011.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v