Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Motor Oil: Εγγύηση 9,8 εκατ. υπέρ της Alpha Δορυφορική Τηλεόραση

Η εγγύηση αφορά στην κάλυψη ισόποσου μέρους της υποχρέωσης πληρωμής μισθωμάτων της Alpha Δορυφορική Τηλεόραση συνολικού ύψους έως ευρώ 32,5 εκατ.

Motor Oil: Εγγύηση 9,8 εκατ. υπέρ της Alpha Δορυφορική Τηλεόραση

Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ενημερώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο στη συνεδρίασή του της 2ας Δεκεμβρίου 2022 παρείχε ειδική άδεια για την παροχή εγγύησης μέχρι του ποσού των ευρώ 9,8 εκατ. υπέρ της συνδεδεμένης ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. για την κάλυψη ισόποσου μέρους της υποχρέωσης πληρωμής μισθωμάτων της τελευταίας συνολικού ύψους έως ευρώ 32,5 εκατ.

Η υποχρέωση της ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. θα προκύψει βάσει επικείμενης υπογραφής σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτου (sale and lease back) 15ετούς διάρκειας με την ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Η παροχή εγγύησης μέχρι του ποσού των ευρώ 9,8 εκατ. από τη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (εγγυήτρια Εταιρεία) παρέχεται προς την ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. είναι μητρική της MEDIAMAX HOLDINGS LIMITED, η οποία συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. με συνολικό ποσοστό 50%, ήτοι άμεσα με 24,99% και έμμεσα, μέσω της NEVINE HOLDINGS LIMITED, με 25,01%. Ως εκ τούτου, η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. και η ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. είναι συνδεδεμένα μέρη σύμφωνα με τα άρθρα 99 έως και 101 του Ν. 4548/2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. έχοντας λάβει υπόψη την έκθεση αξιολόγησης της ελεγκτικής εταιρείας Quality Audit Services Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές ΕΠΕ με ημερομηνία 29 Νοεμβρίου 2022, έκρινε ότι η παροχή της υπό εξέταση εγγύησης είναι δίκαιη και εύλογη, προς όφελος της συνδεδεμένης εταιρείας και του Ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ και δεν αναμένεται να βλάψει τα συμφέροντα της εγγυήτριας εταιρείας, των μετόχων της μειοψηφίας και τα μη συνδεδεμένα μέρη.

Η έκθεση της Quality Audit Services Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές ΕΠΕ είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα www.moh.gr στην ειδικότερη επιλογή: Ενημέρωση Επενδυτών / Ρυθμιζόμενες Πληροφορίες / Χρηματιστηριακές Ανακοινώσεις / 2022.

Σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018, η ειδική άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. για την παροχή εγγύησης υπέρ της ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ισχύει για έξι (6) μήνες.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v