Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

HELLENiQ ENERGY: Στις 15 Ιουνίου η ΓΣ για τη διανομή μερίσματος

Την διάθεση κερδών και τη διανομή μερίσματος καλείται να εγκρίνει μεταξύ άλλων η ΓΣ της HELLENiQ ENERGY.

HELLENiQ ENERGY: Στις 15 Ιουνίου η ΓΣ για τη διανομή μερίσματος

Τακτική Γενική Συνέλευση της HELLENiQ ENERGY που θα πραγματοποιηθεί την 15η Ιουνίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 με υβριδικό τρόπο, ήτοι με φυσική παρουσία των μετόχων στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στον Ασπρόπυργο Αττικής (17ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου) και με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης.

Τα θέματα της ημερήσισας διάταξης:

1. Απολογισμός διαχειρίσεως της 47ης εταιρικής χρήσης (1.1.2022 – 31.12.2022) και υποβολή της Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και των Εκθέσεων των Ορκωτών Ελεγκτών για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις περιλαμβανομένων και των ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2022, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ)

2. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), με τις σχετικές εκθέσεις ελέγχου, χρήσης 2022

3. Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσης 2022

4. Έγκριση διανομής μερίσματος χρήσης 2022

5. Υποβολή προς συζήτηση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του έτους 2022, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ.3 του Ν. 4548/2018

6. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά τη χρήση 2022

7. Έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση

8. Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1.1.2022 – 31.12.2022, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2022

9. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 2023 και καθορισμός της αμοιβής τους

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v