ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στις 23 Απριλίου η Γενική Συνέλευση των ομολογιούχων

Πρόσκληση των Ομολογιούχων Δανειστών του ομολογιακού €120.000.000 «ΚΟΔ 2018», του ομολογιακού €500.000.000 του «ΚΟΔ 2020» και του ομολογιακού €300.000.000 «ΚΟΔ 2021».

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στις 23 Απριλίου η Γενική Συνέλευση των ομολογιούχων

Στις 23 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί η ΓΣ των ομολογιούχων ΚΟΔ 2018 με την διοίκηση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να προτείνει:

(α) Παράταση της παρασχεθείσας με την από 30.06.2022 απόφασή των Ομολογιούχων του ΚΟΔ 2018, συναίνεσης για την χρήση των καθαρών εσόδων από την εκποίηση ενός Εξαιρούμενου Περιουσιακού Στοιχείου, χωρίς χρονικό περιορισμό, για 24 επιπλέον μήνες, ήτοι έως την 30.06.2026, καθώς και η παροχή της συναίνεσής τους για τη σύσταση Βάρους επ’ αυτού του Εξαιρούμενου Περιουσιακού Στοιχείου έως την 30.06.2026, κατά τα κατωτέρω αναλυτικά αναφερόμενα,

(β) Κατάργηση της υποχρέωσης τήρησης του «Δείκτη Συνολικού Δανεισμού προς Ίδια Κεφάλαια» για τις «Περιόδους Υπολογισμού» που ακολουθούν την 31.12.2023, και

(γ) αύξηση του ανώτατου ποσού των «Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων» της Εταιρείας από €1.100.000.000 σε €1.900.000.000. Όροι με κεφαλαία που περιλαμβάνονται στην παρούσα πρόσκληση χωρίς να ορίζονται, έχουν την ίδια έννοια με αυτή που τους αποδίδεται στο Πρόγραμμα ΚΟΔ 2018.

Η ανακοίνωση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους της Ελλάδας με σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία σε όλο το εύρος του αντικειμένου των δραστηριοτήτων του, η οποία του επιτρέπει να φέρει εις πέρας με επιτυχία τα πλέον σύνθετα και απαιτητικά έργα που αναλαμβάνει. Με ετήσιο κύκλο εργασιών που ανήλθε το 2022 σε 3,9 δισ. ευρώ, ανεκτέλεστο υπόλοιπο, συμπεριλαμβανομένων των προς υπογραφή νέων συμβάσεων, άνω των 5,5 δις ευρώ1, ισχύ σε ΑΠΕ (συμπεριλαμβανομένων εγκατεστημένων, υπό κατασκευή και έτοιμων προς κατασκευή έργων) ανέρχεται σε 2,5 GW2 , με το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο σε έργα Παραχωρήσεων στην Ελλάδα και σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης σε νέα έργα, ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατέχει σήμερα ηγετική θέση στην Ελλάδα στους κλάδους των υποδομών, της καθαρής ενέργειας και των παραχωρήσεων.

Η χρηματοοικονομική θέση και οι προοπτικές του Ομίλου κατά τον διαδραμόντα χρόνο από την έκδοση του ΚΟΔ 2018 έχουν βελτιωθεί σημαντικά λαμβάνοντας υπόψη: (Α) Την επιτυχημένη υλοποίηση σημαντικών επενδύσεων του Ομίλου οι οποίες κατά τον χρόνο έκδοσης του ΚΟΔ 2018 αποτελούσαν μέρος του τότε στρατηγικού σχεδιασμού του. Η επιτυχημένη αυτή στοχοθεσία αφενός μεν επιβεβαιώνει την σταθερότητα, τη συνέχεια αλλά και τη συνέπεια του Ομίλου ως προς την εκπόνηση και υλοποίηση του επιχειρηματικού του σχεδίου, αφετέρου δε, οδηγεί ως άμεσο αποτέλεσμα στη διασφάλιση και περαιτέρω ενίσχυση των μακροπρόθεσμων και επαναλαμβανόμενων ταμειακών ροών που λαμβάνει. Έτσι, ενισχύεται και η ικανότητα του Εκδότη να τηρεί προσηκόντως τις υποχρεώσεις του από το ΚΟΔ 2018, καθώς ο Όμιλος έχει πλέον εξασφαλίσει ή ήδη αναπτύσσει ιδιαιτέρως μεγάλης κλίμακας έργα-ορόσημα, όπως, ενδεικτικά, τα ακόλουθα:

• Η Αττική Οδός, έργο ήδη σε λειτουργία, νευραλγικής σημασίας για το εγχώριο οδικό δίκτυο και ιδιαιτέρως για το λεκανοπέδιο Αττικής καθώς συνδέει μείζονος σημασίας μέσα μεταφοράς (Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, λοιποί αυτοκινητόδρομοι, λιμάνια). Αποτελεί ένα ώριμο έργο με αποδεδειγμένο ιστορικό ισχυρής ζήτησης, για το οποία ο Εκδότης έχει ανακοινωθεί επισήμως ως προτιμητέος επενδυτής.

• Η Εγνατία Οδός, ένα δίκτυο αυτοκινητόδρομων συνολικού μήκους 883χλμ, το οποίο αποτελεί, μεταξύ άλλων, στρατηγικής σημασίας διασύνδεση μεταξύ της Ελλάδας και των όμορων χωρών και για το οποίο ο Εκδότης έχει εξασφαλίσει 35ετή σύμβαση παραχώρησης, η οποία υπεγράφη τον Μάρτιο του 2024.

• Το Ολοκληρωμένο Τουριστικό και Ψυχαγωγικό Συγκρότημα Ελληνικού, το οποίο θα αποτελεί το μεγαλύτερο συγκρότημα του είδους του στην Ευρώπη συμβάλλοντας στην τοπική κοινωνία και οικονομία προβάλλοντας παράλληλα τον Ελληνικό Τουρισμό σε διεθνές επίπεδο. Τόσο η σύμβαση παραχώρησης με το Ελληνικό Δημόσιο όσο και η σύμβαση ακινήτου με την Ελληνικό ΑΕ έχουν ήδη υπογραφεί.

• Ο νέος υπερσύγχρονος σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Κομοτηνή ισχύος 877 MW με καύσιμο φυσικό αέριο που αναμένεται να εισέλθει σε εμπορική λειτουργία εντός του τρέχοντος έτους και του οποίου η ισχύς και η στρατηγική τοποθεσία θα συμβάλει σημαντικά στην ενεργειακή σταθερότητα της χώρας και στη σταδιακή μετάβαση σε περισσότερο καθαρές μορφές ενέργειας. Το έργο αναπτύσσεται από κοινού με την Motor Oil, ενώ την κατασκευή του έχει αναλάβει η ΤΕΡΝΑ ΑΕ.

• Η συμμετοχή στο έργο ΣΔΙΤ του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.), ένα έργο ιδιαιτέρως υψηλής κοινωνικής σημαντικότητας αλλά και αναπτυξιακής προοπτικής για την τοπική κοινωνία και εν γένει τη χώρα. Η σύμβαση σύμπραξης έχει υπογραφεί από τον Απρίλιο 2023 και το έργο βρίσκεται ήδη στο πρώτο έτος της κατασκευαστικής περιόδου.

• Ο Νέος Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης, το δεύτερο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας και μία εκ των κύριων πυλών υποδοχής του διεθνούς τουρισμού, του οποίου η κατασκευή ξεκίνησε τον Φεβ.2020 και με την ολοκλήρωσή του θα μπορεί να εξυπηρετεί 15 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως.

• Στον τομέα των ΑΠΕ ο Όμιλος συνεχίζει απρόσκοπτα το επενδυτικό του πλάνο με την συνολική ισχύς των έργων σε λειτουργία, υπό κατασκευή και έτοιμων προς κατασκευή να ανέρχεται πλέον σε 2.500 MW3 . Στον τομέα της εμπορίας ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου στην Ελλάδα και το εξωτερικό ο Όμιλος πλέον έχει καθιερωθεί ως ένας από τους μεγαλύτερους ιδιώτες παρόχους ενέργειας με την ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ να αυξάνει το μερίδιο αγοράς της σε 11,6% κατά το τέλος του Σεπτεμβρίου του 2023.

Πλέον των σημαντικών έργων που έχει επιτυχώς αναλάβει ο Όμιλος, η επιχειρηματική του ανάπτυξη και η εδραίωση της ηγετικής του θέσης στον κλάδο, αποτελεί και απόρροια στρατηγικών εξαγορών και συγχωνεύσεων στις οποίες έχει προβεί τα τελευταία έτη, όπως ενδεικτικά αναφέρεται η αύξηση του ποσοστού συμμετοχής σε 100% στις εταιρείες ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ και ΗΡΩΝ ΙΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ τον Φεβ.2022 και Οκτ.2021 αντίστοιχα.

(Β) Την αξιοσημείωτη βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης αλλά και των προοπτικών του Ομίλου, η οποία έχει οδηγήσει και σε σημαντική αύξηση της κεφαλαιοποίησης του Εκδότη, που προσεγγίζει πλέον τα €1,7 δις ευρώ έναντι των περίπου €500 εκατ. τον Μάρτιο του 2018 όταν και εκδόθηκε το ΚΟΔ 2018.

Τα αποτελέσματα του Ομίλου αποτελούν αδιαμφισβήτητη ένδειξη του επιτυχημένου επιχειρηματικού μοντέλου που εφαρμόζεται από τη Διοίκηση. Πιο συγκεκριμένα, οι προαναφερθείσες επιτυχίες και δράσεις έχουν έμπρακτα συμβάλει στην επίτευξη ισχυρών οικονομικών αποτελεσμάτων με τον Όμιλο να παρουσιάζει σημαντικά βελτιωμένη λειτουργική κερδοφορία κατά την τελευταία 5ετία ενώ παράλληλα η αξία των περιουσιακών του στοιχείων αλλά και των ταμειακών του διαθεσίμων για την ίδια περίοδο βαίνει συνεχώς αυξανόμενη, ανερχόμενη σε αξία €6δις κατά την 30.06.2023, (έναντι €4,1δις τον Δεκ 2017) και €1,45δις (έναντι €0,6δις τον Δεκ 2019) αντίστοιχα.

Λαμβάνοντας υπόψη την σημαντικά ενισχυμένη χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου με βάση τα ανωτέρω, τις ισχυρές αναπτυξιακές προοπτικές σε ευθυγράμμιση με την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας και το σημαντικά βελτιωμένο και διαφοροποιημένο επιχειρηματικό του σχέδιο, o Εκδότης προτείνει, μεταξύ άλλων, την τροποποίηση ορισμένων όρων του Προγράμματος ΚΟΔ 2018, δεδομένου ότι οι όροι αυτοί έχουν πλέον οριακή μόνο συμβολή στην προστασία των συμφερόντων των Ομολογιούχων του ΚΟΔ 2018, ενώ περιορίζουν σημαντικά την ευελιξία χρήσης των ταμειακών διαθεσίμων του Ομίλου και την αποτελεσματική εφαρμογή του επιχειρηματικού του σχεδίου. Επομένως, κατά την άποψη της Εταιρείας η τροποποίηση των όρων αυτών αποτελεί απαραίτητη προσαρμογή του Προγράμματος ΚΟΔ 2018 στα σημερινά δεδομένα και προοπτικές της, διασφαλίζοντας, παράλληλα, την ομαλή λειτουργία και εξυπηρέτηση του ΚΟΔ 2018.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, προτείνεται:

(α) Η παράταση της παρασχεθείσας με την από 30.06.2022 απόφασή των Ομολογιούχων του ΚΟΔ 2018, συναίνεσης για την χρήση των καθαρών εσόδων από την εκποίηση ενός Εξαιρούμενου Περιουσιακού Στοιχείου, χωρίς χρονικό περιορισμό, για 24 επιπλέον μήνες, ήτοι έως την 30.06.2026, καθώς και η παροχή της συναίνεσής τους για τη σύσταση Βάρους επ’ αυτού του Εξαιρούμενου Περιουσιακού Στοιχείου έως την 30.06.2026, κατά τα κατωτέρω αναλυτικά αναφερόμενα,

(β) η κατάργηση της υποχρέωσης τήρησης του «Δείκτη Συνολικού Δανεισμού προς Ίδια Κεφάλαια» για τις «Περιόδους Υπολογισμού» που ακολουθούν την 31.12.2023, και

(γ) η αύξηση του ανώτατου ποσού των «Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων» της Εταιρείας από €1.100.000.000 σε €1.900.000.000. Όροι με κεφαλαία που περιλαμβάνονται στην παρούσα πρόσκληση χωρίς να ορίζονται, έχουν την ίδια έννοια με αυτή που τους αποδίδεται στο Πρόγραμμα ΚΟΔ 2018.

Σύμφωνα με τους όρους 12.10 και 12.12 του Προγράμματος ΚΟΔ 2018, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ καλεί τους Ομολογιούχους σε Συνέλευση των Ομολογιούχων την 23.04.2024 ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00 π.μ., που θα διεξαχθεί υβριδικά, με φυσική παρουσία στην έδρα της Εταιρείας, επί της Λ. Μεσογείων 85, 11526, Αθήνα και με τη δυνατότητα συμμετοχής των Ομολογιούχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τα παρακάτω ειδικότερα αναφερόμενα, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Πρώτο Θέμα: Παράταση της συναίνεσης των Ομολογιούχων που παρασχέθηκε με την από 30.06.2022 απόφασή τους για την χρήση των καθαρών εσόδων από την εκποίηση ενός Εξαιρούμενου Περιουσιακού Στοιχείου σύμφωνα με τις χρήσεις που προβλέπονται στα στοιχεία (i) - (vi) του όρου 8.1 (ιδ) του Προγράμματος ΚΟΔ 2018, χωρίς χρονικό περιορισμό, κατά παρέκκλιση από τους όρους 8.1 (ιε) και 14.1 (β) του Προγράμματος ΚΟΔ 2018, για επιπλέον 24 μήνες, ήτοι εφόσον η πώληση (δηλαδή η ενοχική συμφωνία για τη μεταβίβαση του Εξαιρούμενου Περιουσιακού Στοιχείου) πραγματοποιηθεί έως την 30.06.2026 και παροχή συναίνεσης των Ομολογιούχων προκειμένου η Εκδότρια να δύναται να συστήνει Βάρη υπέρ τρίτων επ’ αυτού του Εξαιρούμενου Περιουσιακού Στοιχείου έως την 30.06.2026, στο πλαίσιο δανεισμού που τυχόν ληφθεί από την Εκδότρια ή Θυγατρική, υπό την προϋπόθεση ότι το προϊόν του εν λόγω δανεισμού θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση χρήσεων που προβλέπονται στα στοιχεία (i) - (vi) του όρου 8.1 (ιδ) του Προγράμματος ΚΟΔ 2018, κατά παρέκκλιση από τους όρους 7.1 (ιδ) και 8.1 (ε) του Προγράμματος ΚΟΔ 2018. Αναγνώριση από τους Ομολογιούχους της μη άσκησης των δικαιωμάτων του όρου 11.2 (β) του Προγράμματος ΚΟΔ 2018 αναφορικά με τις παραπάνω παρεκκλίσεις και 4 παραίτηση των Ομολογιούχων από κάθε σχετικό δικαίωμα.

Δεύτερο Θέμα: Έγκριση των Ομολογιούχων για την τροποποίηση του όρου 9.2.2 του Προγράμματος ΚΟΔ 2018 ως εξής: «καθ' όλο το χρονικό διάστημα από την Περίοδο Υπολογισμού που λήγει την 31.12.2019 μέχρι την Περίοδο Υπολογισμού που λήγει την 31.12.2023, ο Δείκτης Συνολικού Δανεισμού προς Ίδια Κεφάλαια δεν θα υπερβαίνει το 3.» και αντίστοιχη προσαρμογή του Παραρτήματος Α’ του Προγράμματος ΚΟΔ 2018, δια της απαλοιφής υπολογισμού του Δείκτη Συνολικού Δανεισμού προς Ίδια Κεφάλαια για τις επόμενες Περιόδους Υπολογισμού, και παροχή εξουσιοδότησης προς τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων για την υπογραφή σύμβασης τροποποίησης του Προγράμματος ΚΟΔ 2018.

Τρίτο Θέμα: Έγκριση των Ομολογιούχων για την τροποποίηση του όρου 9.2.3 του Προγράμματος ΚΟΔ 2018 ως εξής: «καθ’ όλη την Διάρκεια του Δανείου, οι Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις δεν θα υπερβαίνουν το ποσό των €1.900.000.000, για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα μέχρι την Ημερομηνία Λήξης του Ομολογιακού Δανείου» και παροχή εξουσιοδότησης προς τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων για την υπογραφή σύμβασης τροποποίησης του Προγράμματος ΚΟΔ 2018.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της προβλεπομένης στο Πρόγραμμα ΚΟΔ 2018 απαρτίας, οι Ομολογιούχοι καλούνται σε επαναληπτική Συνέλευση Ομολογιούχων, η οποία θα διεξαχθεί ομοίως υβριδικά, με φυσική παρουσία στην έδρα της Εταιρείας και με τη δυνατότητα συμμετοχής των Ομολογιούχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, την 26.04.2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

Πρόσκληση σε ΓΣ των ομολογιούχων του ΚΟΔ 2020

Σύμφωνα με τους όρους 12.10 και 12.12 του Προγράμματος ΚΟΔ 2020, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας καλεί τους Ομολογιούχους του ΚΟΔ 2020 σε Συνέλευση των Ομολογιούχων, την 23.04.2024, ημέρα Τρίτη, και ώρα 14:00 μ.μ., που θα διεξαχθεί υβριδικά, με φυσική παρουσία στην έδρα της Εταιρείας, επί της Λ. Μεσογείων 85, 11526, Αθήνα, και με τη δυνατότητα συμμετοχής των Ομολογιούχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τα παρακάτω ειδικότερα αναφερόμενα, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Πρώτο Θέμα: Παράταση της συναίνεσης των Ομολογιούχων που παρασχέθηκε με την από 30.06.2022 απόφασή τους για την χρήση των καθαρών εσόδων από την εκποίηση ενός Εξαιρούμενου Περιουσιακού Στοιχείου σύμφωνα με τις χρήσεις που προβλέπονται στα στοιχεία (i) - (vi) του όρου 8.1 (ιδ) του Προγράμματος ΚΟΔ 2020, χωρίς χρονικό περιορισμό, κατά παρέκκλιση από τους όρους 8.1 (ιε) και 14.1 (β) του Προγράμματος ΚΟΔ 2020, για επιπλέον 24 μήνες, ήτοι εφόσον η πώληση (δηλαδή η ενοχική συμφωνία για τη μεταβίβαση του Εξαιρούμενου Περιουσιακού Στοιχείου) πραγματοποιηθεί έως την 30.06.2026 και παροχή
συναίνεσης των Ομολογιούχων προκειμένου η Εκδότρια να δύναται να συστήνει Βάρη υπέρ τρίτων επ’ αυτού του Εξαιρούμενου Περιουσιακού Στοιχείου έως την 30.06.2026, στο πλαίσιο δανεισμού που τυχόν ληφθεί από την Εκδότρια ή Θυγατρική, υπό την προϋπόθεση ότι το προϊόν του εν λόγω δανεισμού θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση χρήσεων που προβλέπονται στα στοιχεία 4 (i) - (vi) του όρου 8.1 (ιδ) του Προγράμματος ΚΟΔ 2020, κατά παρέκκλιση από τους όρους 7.1 (ιδ) και 8.1 (ε) του Προγράμματος ΚΟΔ 2020. Αναγνώριση από τους Ομολογιούχους της μη άσκησης των δικαιωμάτων του όρου 11.2 (β) του Προγράμματος ΚΟΔ 2020 αναφορικά με τις παραπάνω παρεκκλίσεις και παραίτηση των Ομολογιούχων από κάθε σχετικό δικαίωμα.

Δεύτερο Θέμα: Έγκριση των Ομολογιούχων για την τροποποίηση του όρου 9.2.2 του Προγράμματος ΚΟΔ 2020 ως εξής: «καθ’ όλο το χρονικό διάστημα από την Περίοδο Υπολογισμού που ξεκινά αμέσως μετά την ολοκλήρωση του υπό (α) σκέλους του Επιτρεπόμενου Μετασχηματισμού (ήτοι της εισφοράς σε είδος ή/και
της μεταβίβασης στην ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙ ΜΑΕ των μετοχικών συμμετοχών της Εκδότριας στις Εταιρίες Αυτοκινητοδρόμων και των ομολογιών δευτερογενούς χρέους μειωμένης κατάταξης έκδοσης των Εταιριών Αυτοκινητοδρόμων που έχει αναλάβει η Εκδότρια) ή την πάροδο δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία Έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου, όποιο από τα δύο λάβει χώρα νωρίτερα, μέχρι την Περίοδο Υπολογισμού που λήγει την 31.12.2023 ο Δείκτης Συνολικού Δανεισμού προς Ίδια Κεφάλαια δεν θα υπερβαίνει το 3.» και αντίστοιχη προσαρμογή του Παραρτήματος Α’ του Προγράμματος ΚΟΔ 2020, δια της απαλοιφής υπολογισμού του Δείκτη Συνολικού Δανεισμού προς Ίδια Κεφάλαια για τις επόμενες Περιόδους Υπολογισμού, και παροχή εξουσιοδότησης προς τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων για την υπογραφή σύμβασης
τροποποίησης του Προγράμματος ΚΟΔ 2020.

Τρίτο Θέμα: Έγκριση των Ομολογιούχων για την τροποποίηση του όρου 9.2.3 του Προγράμματος ΚΟΔ 2020 ως εξής: «καθ’ όλη την Διάρκεια του Δανείου, οι Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις δεν θα υπερβαίνουν: (i) το ποσό των €900.000.000, μέχρι την ολοκλήρωση του υπό (α) σκέλους του Επιτρεπόμενου Μετασχηματισμού (ήτοι της εισφοράς σε είδος ή/και της μεταβίβασης στην ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙ ΜΑΕ των μετοχικών συμμετοχών της Εκδότριας στις Εταιρίες Αυτοκινητοδρόμων και των ομολογιών δευτερογενούς χρέους μειωμένης κατάταξης έκδοσης των Εταιριών Αυτοκινητοδρόμων που έχει αναλάβει η Εκδότρια) ή την πάροδο δώδεκα (12) μηνών από την Ημερομηνία Έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου, όποιο από τα δύο λάβει χώρα νωρίτερα, και (ii) το ποσό των €1.900.000.000, για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα μέχρι την
Ημερομηνία Λήξης του Ομολογιακού Δανείου», και παροχή εξουσιοδότησης προς τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων για την υπογραφή σύμβασης τροποποίησης του Προγράμματος ΚΟΔ 2020.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της προβλεπομένης στο Πρόγραμμα ΚΟΔ 2020 απαρτίας, οι Ομολογιούχοι
καλούνται σε επαναληπτική Συνέλευση Ομολογιούχων, η οποία ομοίως θα διεξαχθεί ομοίως υβριδικά, με φυσική παρουσία στην έδρα της Εταιρείας και με τη δυνατότητα συμμετοχής των Ομολογιούχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, την 26.04.2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

Πρόσκληση σε ΓΣ των ομολογιούχων ΚΟΔ 2021

Σύμφωνα με τους όρους 13.1 και 13.2 του Προγράμματος ΚΟΔ 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας καλείτους Ομολογιούχους σε Συνέλευση των Ομολογιούχων, την 23.04.2024, ημέρα Τρίτη, και ώρα 18:00 μ.μ., που θα διεξαχθεί ως προς όλους τους Ομολογιούχους αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς την φυσική παρουσία των Ομολογιούχων, και συγκεκριμένα από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τα παρακάτω ειδικότερα αναφερόμενα, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Πρώτο Θέμα: Έγκριση των Ομολογιούχων για την τροποποίηση του όρου 9.2.1 του Προγράμματος ΚΟΔ 2021 ως εξής: «καθ’ όλο το χρονικό διάστημα από την Περίοδο Υπολογισμού που ξεκινά μετά την Ημερομηνία Έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου μέχρι την Περίοδο Υπολογισμού που λήγει την 31.12.2023 ο Δείκτης Συνολικού Δανεισμού προς Ίδια Κεφάλαια δεν θα υπερβαίνει το 3» και αντίστοιχη προσαρμογή του Παραρτήματος Α’ του Προγράμματος ΚΟΔ 2021, δια της απαλοιφής υπολογισμού του Δείκτη Συνολικού Δανεισμού προς Ίδια Κεφάλαια για τις επόμενες Περιόδους Υπολογισμού και παροχή εξουσιοδότησης προς τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων για την υπογραφή σύμβασης τροποποίησης του Προγράμματος ΚΟΔ 2021.

Δεύτερο Θέμα: Έγκριση των Ομολογιούχων για την τροποποίηση του όρου 9.2.2 του Προγράμματος ΚΟΔ 2021 ως εξής: «καθ’ όλη την Διάρκεια του Δανείου, οι Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις δεν θα υπερβαίνουν (i) το ποσό των €1.100.000.000, καθ’ όλο το χρονικό διάστημα από την Περίοδο Υπολογισμού που ξεκινά μετά την Ημερομηνία Έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου μέχρι την Περίοδο Υπολογισμού που λήγει την 31.12.2023, και (ii) το ποσό των €1.900.000.000, για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα μέχρι την Ημερομηνία Λήξης του Ομολογιακού Δανείου», και παροχή εξουσιοδότησης προς τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων για την υπογραφή σύμβασης τροποποίησης του Προγράμματος ΚΟΔ 2021.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της προβλεπόμενης στο Πρόγραμμα ΚΟΔ 2021 απαρτίας, οι Ομολογιούχοι καλούνται σε επαναληπτική Συνέλευση Ομολογιούχων, η οποία θα διεξαχθεί αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς την φυσική παρουσία των Ομολογιούχων, και συγκεκριμένα από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, την 26.04.2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ.,

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v