Πλαστικά Κρήτης: Από 18/9 με τη νέα τιμή €0,52

Με τη νέα ονομαστική αξία 0,52 ευρώ και χωρίς το δικαίωμα στην επιστροφή κεφαλαίου 0,09 ευρώ θα είναι διαπραγματεύσιμες από τις 18 Σεπτεμβρίου οι μετοχές της Πλαστικά Κρήτης. Από 26/9 ξεκινά η καταβολή μέσω Eurobank.

Πλαστικά Κρήτης: Από 18/9 με τη νέα τιμή €0,52
Η Πλαστικά Κρήτης ενημερώνει ότι από τις 18/9/2019 οι μετοχές της εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία, 0,52 ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών ποσού 0,09 ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. για την εν λόγω εισηγμένη εταιρία στις 20/9/2013.

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η 26η/9/2013, ενώ θα πραγματοποιηθεί μέσω της τράπεζας Eurobank Ergasias.

Υπενθυμίζεται ότι η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Πλαστικά Κρήτης στις 28/6/2013 αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 2.464.128 ευρώ, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,61 ευρώ σε 0,52 ευρώ, και την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,09 ευρώ ανά μετοχή.

Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 14.237.184 ευρώ, διαιρούμενο σε 27.379.200 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,52 ευρώ.

Το υπουργείο Ανάπτυξης με την αριθ. Κ2-5157/12/08/2013 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρίας, ενώ το Δ.Σ. του Χ.Α. στη συνεδρίασή του στις 12/9/2013 ενημερώθηκε για την μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας με επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v