Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αγροτικός Οίκος Σπύρου: Στις 30/6 η ΓΣ

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας, η τυχόν Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 14η Ιουλίου 2014

Αγροτικός Οίκος Σπύρου: Στις 30/6 η ΓΣ

Στις 30/6 θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση της Αγροτικός Οίκος Σπύρου στην έδρα της εταιρείας, στο Αιγάλεω Αττικής, οδός Μαρκόνι αριθ. 5.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας, η τυχόν Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 14η Ιουλίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης, Κατάσταση Χρηματικών Ροών και Σημειώσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.) της εταιρικής χρήσης 1/1/2013-31/12/2013 μετά από ανάγ.ωση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

2. Υποβολή και έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων (Ενοποιημένος Ισολογισμός, Ενοποιημένος Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης, Κατάσταση Χρηματικών Ροών και Σημειώσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.) της εταιρικής χρήσης 1/1/2013-31/12/2013 μετά από ανάγνωση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί του Ισολογισμού και της εν γένει διαχειρίσεως για την χρήση από 1/1/2013 έως 31/12/2013.

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της οικονομικής χρήσης 2014 και καθορισμός της αμοιβής τους.

5. Έγκριση αμοιβών και αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκριση για την χρήση 1/1/2014 έως 31/12/2014.

6. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών εντός ή/και εκτός του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς καθώς και των συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920.

7. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 10 Ν. 2190/1920 και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού.

8. Απορρόφηση της θυγατρικής εταιρείας με την επωνυμία «ALCHEMA, OΡΓΑΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».

9.Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών, αποζημιώσεων και μισθών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός ανωτάτου ορίου αποδοχών των με σχέση εξαρτημένης εργασίας μελών του Δ.Σ. μέχρι 30/6/2015.

10. Παροχή εξουσιοδοτήσεως στον Πρόεδρο και στον Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως, να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα πρακτικά αυτής.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v