Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Οίκος Σπύρου: Γ.Σ. στις 26/6 για αύξηση κεφαλαίου

Τη λήψη νέας απόφασης για αύξηση κεφαλαίου και την ακύρωση προηγούμενης, καθώς την ανάκληση απόφασης για απορρόφηση της θυγατρικής Alchema καλείται να εγκρίνει η τακτική γενική συνέλευση της εταιρίας Αγροτικός Οίκος Σπύρου στις 26 Ιουνίου.

Οίκος Σπύρου: Γ.Σ. στις 26/6 για αύξηση κεφαλαίου

Η εταιρία Αγροτικός Οίκος Σπύρου συγκαλεί τακτική γενική συνέλευση, την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2015 και ώρα 13.00, στην έδρα της στο Αιγάλεω Αττικής, οδός Μαρκόνι 5.

Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι η ανάκληση της από 30-06-2014 απόφασης της γενικής συνέλευσης περί αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 10 Ν. 2190/1920 και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού και λήψη καινούριας απόφασης περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου.

Παράλληλα, θα συζητηθεί και η ανάκληση της από 30-06-2014 απόφασης της γενικής συνέλευσής σχετικά με την απορρόφηση της θυγατρικής εταιρίας Alchema στην ολοκλήρωση της οποίας θα προβεί το διοικητικό συμβούλιο, μιας και η εταιρία κατέχει το 100% των μετοχών.

Ειδικότερα, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι το εξής:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης, Κατάσταση Χρηματικών Ροών και Σημειώσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.) της εταιρικής χρήσης 1/1/2014-31/12/2014 μετά από ανάγνωση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

2. Υποβολή και έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων (Ενοποιημένος Ισολογισμός, Ενοποιημένος Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης, Κατάσταση Χρηματικών Ροών και Σημειώσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.) της εταιρικής χρήσης 1/1/2014-31/12/2014 μετά από ανάγνωση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί του Ισολογισμού και της εν γένει διαχειρίσεως για την χρήση από 1/1/2014 έως 31/12/2014.

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της οικονομικής χρήσης 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.

5. Έγκριση αμοιβών και αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκριση για την χρήση 1/1/2014 έως 31/12/2014.

6. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών εντός ή/και εκτός του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς καθώς και των συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920.

7. Ανάκληση της από 30-06-2014 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης περί αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 10 Ν. 2190/1920 και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού και λήψη καινούριας απόφασης περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου.

8. Ανάκληση της από 30-06-2014 απόφασης της Γενικής Συνέλευσής σχετικά με την απορρόφηση της θυγατρικής εταιρείας με την επωνυμία «ALCHEMA, OΡΓΑΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» στην ολοκλήρωση της οποίας θα προβεί το Διοικητικό Συμβούλιο, μια και η εταιρία κατέχει το 100% των μετοχών.

9.Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών, αποζημιώσεων και μισθών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός ανωτάτου ορίου αποδοχών των με σχέση εξαρτημένης εργασίας μελών του Δ.Σ. μέχρι 30/6/2016.

10. Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου κατ' άρθρο 37 του. Ν. 3693/2008.

11. Παροχή εξουσιοδοτήσεως στον Πρόεδρο και στον Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως, να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα πρακτικά αυτής.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν α΄ επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση θα συνέλθει την 10η Ιουλίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v