Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στις 30 Ιουνίου η γενική συνέλευση της Άλφα Γκρίσιν

Τη λήψη μέτρων προς κάλυψη ζημιών καλείται να εγκρίνει, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση της εταιρίας Άλφα Γκρίσιν που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Ιουνίου.

Στις 30 Ιουνίου η γενική συνέλευση της Άλφα Γκρίσιν

Η εταιρία Άλφα Γκρίσιν καλεί τους μετόχους της σε τακτική γενική συνέλευση η οποία θα λάβει χώρα την Τρίτη 30 Ιουνίου 2015 και ώρα 10.00, στα γραφεία της, 16ο χλμ. Λ. Αθηνών - Λαυρίου, στην Παιανία, για συζήτηση και λήψη, μεταξύ άλλων, μέτρων προς κάλυψη ζημιών στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 47 του Κ.Ν.2190/1920.

Ειδικότερα, το Δ.Σ. της εταιρίας εισηγείται στους μετόχους την ανανέωση της εξουσιοδότησης που έλαβε από την Γ.Σ. της 01.07.2014 για την αναζήτηση ενδιαφερόμενων αγοραστών για ακίνητα του ομίλου σε Βουλγαρία και Ρουμανία καθώς και των συμμετοχών σε εταιρίες ακινήτων στην Πολώνια, καθώς και για την αναζήτηση στρατηγικών επενδυτών για εισόδό τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εισηγμένης με καταβολή μετρητών, ή συνδυασμό των παραπάνω.

Τα θέματα ημερήσια διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για την 25η εταιρική χρήση (01.01.2014– 31.12.2014).

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Οικονομικές Καταστάσεις και την εν γένει διαχείριση της εταιρείας κατά την 25η εταιρική χρήση (01.01.2014 – 31.12.2014).

3. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσεως 2015.

4. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου Ν.3693/2008 άρ.37.

5. Έγκριση Αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήσης 2014 και καθορισμός αμοιβών για το έτος 2015.

6. Λήψη μέτρων προς κάλυψη ζημιών στα πλαίσια εφαρμογής του άρθρου 47 του Κ.Ν.2190/1920.

7. Λοιπά θέματα – ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν α΄ επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση θα συνέλθει την 15η Ιουλίου 2015 (τουλάχιστον 10 μέρες μετά), ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00, στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v