Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΤΟΝ: Δεν εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος από τη ΓΣ

Δε θα προχωρήσει στη διανομή μερίσματος η ΕΛΤΟΝ, κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

ΕΛΤΟΝ: Δεν εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος από τη ΓΣ

Πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ελτον κατόπιν της από 25/5/2015 πρόσκλησης του Δ.Σ. στην οποία παραστάθηκαν 12 μέτοχοι της εταιρίας, εκπροσωπούντες συνολικά 21.811.003 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 81,5969 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας.

Επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

1. Εγκρίθηκαν παμψηφεί με ψήφους 21.811.003 επί συνόλου παρισταμένων 21.811.003, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2014-31/12/2014 και τα Στοιχεία και Πληροφορίες της εταιρικής χρήσης 1/1/2014 – 31/12/2014 οι οποίες περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 2014 σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007.

2. Εγκρίθηκαν παμψηφεί με ψήφους 21.811.003 επί συνόλου παρισταμένων 21.811.003, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση ελέγχου του ανεξάρτητου ορκωτού Ελεγκτού – Λογιστή επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας για την εταιρική χρήση 1/1/2014 – 31/12/2014 καθώς και των πληροφοριών του άρθρου 10 του Ν.3401/2005.

3. Δεν εγκρίθηκε με ψήφους 15.718.435 επί συνόλου παρισταμένων 21.811.003 ήτοι με ποσοστό 72,0665% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η διανομή μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 1/1-31/12/2014.

4. Εγκρίθηκε παμψηφεί με ψήφους 21.811.003 επί συνόλου παρισταμένων 21.811.003, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2014-31/12/2014.

5. Εγκρίθηκαν παμψηφεί με ψήφους 21.811.003 επί συνόλου παρισταμένων 21.811.003 , ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1/2014 – 31/12/2014.

6.Προεγκρίθηκαν παμψηφεί με ψήφους 21.811.003 επί συνόλου παρισταμένων 21.811.003 , ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1/2015-31/12/2015.

7. Εκλέχθηκε με ψήφους 21.806.694 επί συνόλου παρισταμένων 21.811.003, ήτοι με ποσοστό 99,9802% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η ελεγκτική εταιρία Σ.Ο.Λ. Α.Ε. Ο.Ε. για τον έλεγχο της χρήσης 2015.

8. Εγκρίθηκε με ψήφους 20.677.265 επί συνόλου παρισταμένων 21.811.003, ήτοι με ποσοστό 94,8020% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ο καθορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.3016/2002 όπως ισχύει. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελείται από τους Νέστορα Παπαθανασίου, ΄Αλκηστη Παπαθανασίου, Ηλέκτρα Παπαθανασίου, Καίτη Ανδρέου , Μιχαήλ Χατζή και Χρήστο Πουλή. Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής.

9. Εγκρίθηκαν με ψήφους 21.806.694 επί συνόλου παρισταμένων 21.811.003, ήτοι με ποσοστό 99,9802% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων οι συμβάσεις εργασίας και παροχής υπηρεσιών με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει.

10. Εγκρίθηκε παμψηφεί με ψήφους 21.811.003 επί συνόλου παρισταμένων 21.811.003, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων η χορήγηση άδειας παροχής εγγυήσεων ή άλλων ασφαλειών σε θυγατρικές εταιρείες σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

Επιπλέον η Ελτον, ανακοίνωσε ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας που εκλέχτηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 24ης Ιουνίου 2015, συγκροτήθηκε σε σώμα, ως ακολούθως:

-Νέστωρ Δ. Παπαθανασίου, Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
-΄Αλκηστη Ν. Παπαθανασίου, Εκτελεστικό Μέλος
-Καίτη Ι. Ανδρέου, Εκτελεστικό Μέλος
-Ηλέκτρα Ν. Παπαθανασίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
-Μιχαήλ Γ.Χατζής, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
-Χρήστος Κ. Πουλής, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και λήγει την 23/6/2018.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v