Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Προοδευτική: Γ.Σ. στις 30/6 για εκλογή Δ.Σ.

Το νέο διοικητικό συμβούλιο και την Επιτροπή Ελέγχου της εταιρίας καλείται να εκλέξει η τακτική γενική συνέλευση της Προοδευτικής, που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Ιουνίου. Τα υπόλοιπα θέματα ημερήσιας διάταξης.

Προοδευτική: Γ.Σ. στις 30/6 για εκλογή Δ.Σ.
Η εταιρία Προοδευτική καλεί τους μετόχους της σε τακτική γενική συνέλευση, την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016 και ώρα 08.30, στα γραφεία της επί της οδού Σπ. Τρικούπη 60 στην Αθήνα, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για τη Χρήση 2015 (1.1.2015 έως 31.12.2015) και των επ' αυτών αντίστοιχων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή καθώς μετά της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παραγρ. 3 περιπτ. δ του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2015.

3. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξαρτήτου μέλους σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3016/2002.

4. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου μετά την εκλογή του νέου Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

5. Χορήγηση εξουσιοδότησης προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για εκχώρηση διεκδικούμενων απαιτήσεων προς Πιστωτές της εταιρίας.

6. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ελεγκτών - Λογιστών, μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.

7. Έγκριση αμοιβής Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για την κλειομένη χρήση 2015.

8. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλειομένη χρήση 2015.

9. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2016.

10. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 και 23α παρ. 1 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στον Γενικό Διευθυντή και στους λοιπούς Διευθυντές, καθώς και τους αντικαταστάτες αυτών, να ενεργούν για λογαριασμό τους ή τρίτων πράξεις υπαγόμενες στους σκοπούς της εταιρίας και να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων εταιριών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς με την Προοδευτική ΑΤΕ.

11. Διάφορες ανακοινώσεις - εγκρίσεις - προτάσεις και λήψη αποφάσεων επ' αυτών.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους μετόχους της εταιρίας σε επαναληπτική γενική συνέλευση την Δευτέρα 11 Ιουλίου 2016 και ώρα 08.30, στον ίδιο χώρο.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v