Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Vidavo: Γ.Σ. στις 29/6 για εκλογή Δ.Σ.

Την εκλογή νέου Δ.Σ. και τη θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών στα μέλη του Δ.Σ., το προσωπικό και τα στελέχη της εταιρίας καθώς και συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών, καλείται να εγκρίνει, μεταξύ άλλων, η τακτική Γ.Σ. της Vidavo.

Vidavo: Γ.Σ. στις 29/6 για εκλογή Δ.Σ.

Το διοικητικό συμβούλιο της Vidavo καλεί τους μετόχους της εταιρίας σε τακτική γενική συνέλευση την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2016 και ώρα 10.00, στα γραφεία της στο 10ο χιλ. Θεσσαλονίκης-Μουδανιών, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των εξής θεμάτων :

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2015 (1.01.2015-31.12.2015) μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2015 (1.01.2015-31.12.2015).

3. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση του 2016.

4. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' άρθρο 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920 για την χρήση 2015.

5. Προέγκριση συμβάσεων και αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' άρθρο 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920 για την χρήση 2015.

6. Έγκριση όλων των συμβάσεων της εταιρίας, που υπογράφηκαν από την 1-1-2015 έως και την 31-12-2015.

7. Επικύρωση όλων των αποφάσεων του Δ.Σ. για το χρονικό διάστημα από 1.1.2015 έως 30.6.2016 (1.1.2015 έως 30.6.2016).

8. Λήψη απόφασης για αγορά ιδίων μετοχών, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

9. Έγκριση προγράμματος διάθεσης μετοχών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου το προσωπικό και τα στελέχη της εταιρίας καθώς και των συνδεδεμένων με αυτή εταιριών.

10. Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

11. Τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού, λόγω προσδιορισμού της έδρας της εταιρίας στο καταστατικό.

12. Διάφορες ανακοινώσεις.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v