Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Dionic: Έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού 1,335 εκατ.

Την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου συνολικού ποσού 1.335.000 ευρώ, που καλύφθηκε με ιδιωτική τοποθέτηση από 11 επενδυτές και αντιστοιχεί σε 89 μετατρέψιμες ομολογίες ονομαστικής αξίας 15.000 ευρώ έκαστη, ανακοίνωσε η Dionic

Dionic: Έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού 1,335 εκατ.
Η Dionic γνωστοποιεί ότι η έκδοση του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου της εταιρίας, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, που αποφασίστηκε από την β΄ επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση των μετόχων στις 27/07/2016, καλύφθηκε με ιδιωτική τοποθέτηση από 11 επενδυτές, συγκεντρώνοντας συνολικά δανειακά κεφάλαια ύψους 1.335.000 ευρώ, ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε 89 μετατρέψιμες ομολογίες ονομαστικής αξίας 15.000 ευρώ έκαστη.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Dionic ανακοινώνει ότι σήμερα, 10/11/2016, εκδίδεται το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο συνολικού ποσού 1.335.000 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 89 ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές, μη διαπραγματεύσιμες, ονομαστικής αξίας ευρώ 15.000 έκαστη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003 και του Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

Οι όροι του δανείου καθορίστηκαν από την ανωτέρω απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων σε συνδυασμό με την από 10/11/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας στο πλαίσιο της παρασχεθείσας σε αυτό εξουσιοδότησης από την από 27.7.2016 απόφαση της β΄ επαναληπτικής τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας.

Σκοπός της έκδοσης είναι η κεφαλαιακή ενίσχυση και των διαθεσίμων της εταιρίας (κεφάλαιο κίνησης).

Οι βασικοί όροι του δανείου έχουν ως ακολούθως:

Τύπος Ομολογιών: Ανώνυμες, έγχαρτες, μετατρέψιμες σε τίτλους, και μη διαπραγματεύσιμες.

Αριθμός Ομολογιών μετατρέψιμων σε κοινές μετοχές: 89.

Ονομαστική Αξία Ομολογιών: 15.000 ευρώ.

Τιμή Εκδόσεως: Στην Ονομαστική Αξία εκάστης Ομολογίας ποσού 15.000 ευρώ.

Διάρκεια: 1 έτος.

Επιτόκιο: Euribor + 5% ετησίως

Περίοδος εκτοκισμού : Ένα έτος

Τιμή Αποπληρωμής στην λήξη: Η Ονομαστική Αξία εκάστης Ομολογίας
Λόγος μετατροπής: Κάθε μία (1) Ομολογία είναι μετατρέψιμη σε πενήντα χιλιάδες (50.000) κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές της εκδότριας.

Εκπρόσωπος Ομολογιούχων και Διαχειριστής Πληρωμών: Κύκλος Χρηματιστηριακή Ανώνυμος Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Επισημαίνεται στο επενδυτικό κοινό ότι το σύνολο των 89 ομολογιών του ως άνω μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου είναι μη διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. και ότι σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος μετατροπής από τον αρχικό ή τους μεταγενέστερους ομολογιούχους δανειστές κατά τον λόγο μετατροπής του ως άνω ομολογιακού δανείου κάθε ομολογίας σε 50.000 κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου της εταιρίας, ήτοι συνολικά 4.450.000 εφόσον μετατραπούν στο σύνολο τους, ο συνολικός αριθμός των 5.867.311 μετοχών που θα προκύψει, θα αντιστοιχεί σε αύξηση των μετοχών της εταιρίας σε ποσοστό 75,8439 % επί του συνόλου των σήμερα 1.417.311 εισηγμένων μετοχών της εταιρίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v