Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τράπεζα Αττικής: Προσπάθεια αποφυγής της «υποχρεωτικής» ΑΜΚ

Η διοίκηση θα προτείνει στους μετόχους να βγει η Αττικής από τις διατάξεις του νόμου Χαρδούβελη για το tax credit. Η εναλλακτική του αντιλογισμού αναβαλλόμενου φόρου 13 εκατ. κατά τη φετινή χρήση.

Τράπεζα Αττικής: Προσπάθεια αποφυγής της «υποχρεωτικής» ΑΜΚ

Προσπάθεια να αποφύγει την «υποχρεωτική» αύξηση κεφαλαίου, ως αποτέλεσμα των ζημιών χρήσης 2016 και της αδυναμίας συμψηφισμού αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης (Deferred Tac Credit-DTC), θα καταβάλει η διοίκηση της Τράπεζας Αττικής.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση διοίκησης που συνοδεύει τα αποτελέσματα 2016, το Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας προτίθεται να προτείνει στη γενική συνέλευση των μετόχων της να «αποχωρήσει» η Τράπεζα Αττικής από τη σχετική διάταξη του νόμου Χαρδούβελη, που επιτρέπει στις τράπεζες να αναγνωρίζουν οριστικές και εκκαθαρισμένες αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις έναντι του Δημοσίου, ώστε να ενισχύουν τα εποπτικά τους κεφάλαια.

Ο όμιλος Τράπεζας Αττικής έκλεισε το 2016 με ζημίες, πριν από φόρους, 43,3 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να συμψηφίσει με φόρο εισοδήματος οριστική και εκκαθαρισμένη αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση, ύψους 13 εκατ. ευρώ.

Ως εκ τούτου και με δεδομένο ότι η τράπεζα εμπίπτει στη σχετική διάταξη του νόμου Χαρδούβελη (27Α του Ν. 4172/2013), θα πρέπει να σχηματίσει ισόποσο ειδικό αποθεματικό, το οποίο προορίζεται αποκλειστικά για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και την έκδοση παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσεως κοινών μετοχών προς το Ελληνικό Δημόσιο.

Για τον παραπάνω κίνδυνο είχε προειδοποιήσει εγκαίρως το Euro2day.gr καθώς ήδη στο 9μηνο της χρήσης 2016 η Τράπεζα Αττικής εμφάνιζε υψηλές ζημίες (15,5 εκατ. ευρώ) που δεν διαφαινόταν ότι θα μπορούσαν να καλυφθούν στο τελευταίο τρίμηνο.

Για να αποφύγει την «υποχρεωτική» αύξηση κεφαλαίου υπέρ του Δημοσίου, η διοίκηση της Αττικής θα προτείνει, όπως προαναφέρθηκε στη γενική συνέλευση, να ανακαλέσει προηγούμενη απόφασή της με την οποία η Αττικής εντάχθηκε στις σχετικές διατάξεις του νόμου Χαρδούβελη για τις οριστικές και εκκαθαρισμένες αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις έναντι του Δημοσίου.

Εναλλακτικά, αν ερμηνευθεί ότι η τράπεζα πρέπει να υπαχθεί στη διάταξη του άρθρου 27Α του νόμου Χαρδούβελη, θα επιδιωχθεί τα 13 εκατ. ευρώ της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης, που επιβάρυνε τα αποτελέσματα της χρήσης 2016, να αντιλογισθούν εντός του έτους 2017. 

Η Αττικής, όπως και οι συστημικές τράπεζες, με απόφαση της γενικής της συνέλευσης, εντάχθηκε στις διατάξεις του νόμου Χαρδούβελη, ώστε να λάβει την εγγύηση του Δημοσίου και να μην εξαρτώνται οι αναβαλλόμενες φορολογικές της απαιτήσεις από τη μελλοντική της κερδοφορία. Με τον τρόπο αυτό επιτεύχθηκε η πλήρης αναγνώριση των οριστικών φορολογικών απαιτήσεων στα εποπτικά κεφάλαια των τραπεζών, υπό το καθεστώς της Βασιλείας ΙΙΙ.

Το συνολικό ύψος των καθαρών αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων κατά την 31/12/2016 ανερχόταν στο ποσό των 377,2 εκ. ευρώ. Σημειώνεται ότι με βάση το πλάνο αναδιάρθρωσης που έχει υποβάλει η Τράπεζα Αττικής στη DG Comp και στην ΤτΕ για τη φετινή χρήση αναμένεται δραστική μείωση ζημιών ενώ για το 2018 και έπειτα επάνοδος σε σημαντικά κερδοφόρα αποτελέσματα.

Αίτημα παράτασης των προνομιούχων μετοχών

Παράλληλα η τράπεζα έχει υποβάλει, όπως αναφέρεται, έγγραφο αίτημα προς τις αρμόδιες αρχές για παράταση του προγράμματος προνομιούχων μετοχών έως την 31/12/2017, διατηρώντας παράλληλα το δικαίωμα πρόωρης επαναγοράς αυτών.

Σημειώνεται ότι από 1/1/2018 οι προνομιούχες μετοχές παύουν να συνυπολογίζονται στα βασικά εποπτικά κεφάλαια των τραπεζών και η Αττικής έχει εκδώσει προνομιούχες ύψους 100 εκατ. ευρώ, λαμβάνοντας ισόποση κεφαλαιακή ενίσχυση από το Δημόσιο. Η αναφορά περί παράτασης είναι τεχνικά διατυπωμένη και δεν δίνει απαντήσεις ως προς το πώς θα αντιμετωπίσει η τράπεζα τη μείωση του Common Equity Tier I που θα επέλθει από την 1η Ιανουαρίου.

Εκροή καταθέσεων 111,6 εκατ. στο πρώτο τρίμηνο του 2017

Κατά το α' τρίμηνο της φετινής χρονιάς σημειώθηκαν, λόγω της επανάκαμψης της αβεβαιότητας για τη χώρα, εκροές καταθέσεων 111,6 εκατ. ευρώ.

Αποτέλεσμα ήταν να αυξηθεί η εξάρτηση από τον ELA. Στις 31 Μαρτίου η Αττικής είχε αντλήσει χρηματοδότηση από τον έκτακτο μηχανισμό ύψους 1,15 δισ. ευρώ έναντι 1,01 δισ. στο τέλος του 2016. Με βάση τα δεδομένα της 31/03/2017, προκύπτει ότι η δυνατότητα άντλησης επιπλέον χρηματοδότησης της τράπεζας από τον ELA ανέρχεται πλέον σε μόλις 191,15 εκατ. ευρώ.

Χρήστος Κίτσιος [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v