Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αφοι Κορδέλλου: Τη διανομή μερίσματος €0,01/μετοχή ενέκρινε η ΓΣ

Την διανομή μερίσματος 0,01 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε η Γενική Συνέλευση της Αφοί Κορδέλλου. Στις 24 Ιουλίου η αποκοπή του μερίσματος.

Αφοι Κορδέλλου: Τη διανομή μερίσματος €0,01/μετοχή ενέκρινε η ΓΣ

Πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Αφοι Κορδέλλου στα γραφεία της εταιρείας (Λούτσας & Πελοποννήσου –Μάνδρα Αττικής ) και παρέστησαν 3 μέτοχοι εκπροσωπούντες το 81,301% (17.255.622 μετοχές επί συνόλου 21.224.340 μετοχών ) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας .

Οι μέτοχοι της Αφοι Κορδέλλου ενέκριναν ομόφωνα το σύνολο των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης .

Συγκεκριμένα:

Θέμα 1ο

Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2016 μέχρι 31.12.2016, της έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ. και της έκθεσης των ελεγκτών

Εγκρίθηκαν ομόφωνα , ήτοι 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων , χωρίς καμία τροποποίηση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση 2016 μετά της σχετικής Έκθεσης του Δ.Σ. και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Λογιστή , οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Θέμα 2ο

΄Εγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2016.

Εγκρίθηκε η προτεινόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο διάθεση των κερδών

Σύμφωνα με την προτεινόμενη από το Δ.Σ. διάθεση των κερδών της χρήσης 2016 που αφορά την διανομή ποσού 212.243,40 € από τα κέρδη της τρέχουσας χρήσης .

Το μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε ευρώ 0,010 και θα διανεμηθεί σε πλήθος 21.224.340 μετοχών . Από το ποσό του μερίσματος θα παρακρατηθεί σύμφωνα με τον ν.4172/2013 φόρος υπέρ του Ελληνικού δημοσίου με συντελεστή 15% και συνεπώς το καθαρό μέρισμα που θα διανεμηθεί στους μετόχους της εταιρίας θα ανέλθει σε 0,0085 Ευρώ ανά μετοχή.

Η αποκοπή του σχετικού δικαιώματος για το μέρισμα της χρήσης 2016 θα γίνει την Δευτέρα 24 Ιουλίου 2017. Δικαιούχοι μερίσματος για την χρήση 2016 θα είναι οι μέτοχοι της εταιρίας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων την Τρίτη 25 Ιουλίου 2017 «record date».

Η καταβολή του μερίσματος στους μετόχους της εταιρίας θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 31 Ιουλίου 2017 μέσω του Δικτύου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (πληρώτρια τράπεζα).

Θέμα 3ο

Έγκριση αμοιβών και λοιπών παροχών μελών του Δ.Σ. για υπηρεσίες που προσέφεραν στην εταιρία βάσει του νόμου και του καταστατικού (άρθρο 24 παρ. 1, 2 κ.ν. 2190/1920),για το χρονικό διάστημα 1.1.2016- 31.12.2016 για τη χρήση του έτους 2016 και προέγκριση αμοιβών και λοιπών παροχών μελών του Δ.Σ. για υπηρεσίες που προσφέρουν στην εταιρία βάσει του νόμου και του καταστατικού (άρθρο 24 παρ. 1, 2 κ.ν. 2190/1920), για τη χρήση του έτους 2017 και το χρονικό διάστημα 1.1.2017 – 31.12.2017 και το χρονικό διάστημα 1.1.2018- 30.06.2018.

Εγκρίθηκαν ομόφωνα , ήτοι 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ, για την εταιρική χρήση 01/01/2016 έως 31/12/2016 σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ 2 του Κ.Ν. 2190/20 καθώς επίσης προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για την χρήση 01/01/2017 έως 31/12/2017 και για την περίοδο 01/01/2018 έως 30/06/2018 .

Θέμα 4ο

Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 2016.

Απαλλάχθηκαν ομόφωνα , ήτοι 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων , τα μέλη του Δ.Σ. και οι ελεγκτές από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 2016

Θέμα 5ο

Εκλογή Μελών Επιτροπής Ελέγχου.

Εξέλεξαν κατά πλειοψηφία, ήτοι 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 , τα ακόλουθα τρία φυσικά πρόσωπα ,ήτοι τους κ.κ : 1) Πετρίδης Νικόλαος 2) Κυλιάδης Αργύρης 3) Αρχοντούλης Αιμίλιος οι οποίοι πληρούν τις υπό του νόμου τασσόμενες προυποθέσεις.

Θέμα 6ο

Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 01.01.2017 - 31.12.2017 και καθορισμός της αμοιβής τους

Εκλέχθηκαν ομόφωνα , ήτοι 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων, τακτικός και αναπληρωματικός ελεγκτής για την χρήση 01/01/2017 έως 31/12/2017 ο κ. Λαμπρινός Δημήτριος με αριθμό μητρώου ΣΟΕ 13741 της ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ ΑΕΟΕ ως τακτικός ελεγκτής και ο κ. Πολύζος Απόστολος με αριθμό μητρώου ΣΟΕ 14491 ως αναπληρωματικός ελεγκτής

Θέμα 7ο

Ανακοινώσεις και προτάσεις.

Τέλος έλαβαν χώρα διάφορες ανακοινώσεις προς τους παριστάμενους μετόχους οι οποίοι ενημερώθηκαν από την Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης για την εν γένει πορεία της εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v