Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νάκας: Από 13 Νοεμβρίου η καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου

Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 07.11.2017.

Νάκας: Από 13 Νοεμβρίου η καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου

Η εταιρεία Φίλιππος Νάκας ανακοίνωσε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 19.10.2017 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού της διαφοράς υπέρ το άρτιο ποσού 1.585.000€ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,25€ και την ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1.585.000€ εκ των οποίων το ποσό των 951.000€ θα διατεθεί για συμψηφισμό λογιστικών ζημιών προηγούμενων ετών και το ποσό των 634.000,00€ θα επιστραφεί στους μετόχους.

Η ονομαστική αξία της μετοχής θα μειωθεί αντίστοιχα κατά 0,25€ και θα παραμείνει στην τιμή των 0,60 €.

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,60€ σε 0,85 € και ταυτόχρονα θα πραγματοποιηθεί επιστροφή κεφαλαίου 634.000,00€ με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,10€ ανά μετοχή.

Μετά τη μείωση από την επιστροφή κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας παραμένει στο ποσό των 3.804.000,00€ και διαιρείται σε 6.340.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,60 € η κάθε μία.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης με την αριθ. 1070898/27.10.2017 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α. στη συνεδρίαση του της 02.11.2017 ενημερώθηκε για την αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω, από τις 06.11.2017 οι μετοχές της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με ονομαστική αξία 0,60€ και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,10€ ανά μετοχή.

Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρείας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ' αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει.

Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 07.11.2017.

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η 13.11.2017. Η καταβολή των μετρητών για το ποσό της επιστροφής του κεφαλαίου θα ξεκινήσει από την 13.11.2017

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v