Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Το νέο διοικητικό συμβούλιο της ΣΙΔΜΑ

Η ΓΣ εξέλεξε με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία των μελών αρχίζει από τη επόμενη της εκλογής τους και λήγει την ημέρα σύγκλησης της ΓΣ του 2019.

Το νέο διοικητικό συμβούλιο της ΣΙΔΜΑ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η Τακτική Γενική Συνέλευση της ΣΙΔΜΑ, σύμφωνα μς σχετική ανακοίνωση. Παρέστησαν 19 μέτοχοι, κάτοχοι 7.876.110 μετοχών, που εκπροσωπούν ποσοστό 77,32 % του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας και των επί θεμάτων της ημερησίας διατάξεως αποφάσισαν ως εξής:

Θέμα 1ο : Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (7.876.110 ψήφοι), τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2017 (1/1/2017 - 31/12/2017) με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και την Ετήσια Αναφορά της Ελεγκτικής Επιτροπής σύμφωνα με το Ν.4449/2017.

Ενέκριναν επίσης ομοφώνως και παμψηφεί τη μη καταβολή μερίσματος λόγω του ζημιογόνου αποτελέσματος.

Θέμα 2ο : Απήλλαξαν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (7.876.110 ψήφοι) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2017.

Θέμα 3ο : Εξέλεξαν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (7.876.110 ψήφοι) την εκλογή των ελεγκτών της Εταιρίας Grant Thornton Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων με Α.Μ ΣΟΕΛ 127 για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας κατά την χρήση 2018, με αμοιβή σύμφωνη με την προσφορά της.

Θέμα 4ο : Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (7.876.110 ψήφοι) τις αμοιβές και τα έξοδα παραστάσεως που καταβλήθηκαν μέλη του Δ.Σ, ανεξάρτητα και μη ανεξάρτητα, για την περίοδο 01/01/2017 έως 31/12/2017.

Θέμα 5ο : Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (7.876.110 ψήφοι) την χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν 2190/20, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση συνδεδεμένων εταιρειών με την έννοια του άρθρου 42 ε του N. 2190/20.

Θέμα 6ο : Εξέλεξαν με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (7.876.110 ψήφοι) ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με θητεία ενός (1) έτους, τους εξής:

1) ΜΑΡΣΕΛ ΧΑΡΗΣ-ΛΕΟΝΤΟΣ ΑΜΑΡΙΛΙΟ

2) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ-ΜΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΟΥ

3) ΔΑΝΙΗΛ ΔΑΥΪΔ ΜΠΕΝΑΡΔΟΥΤ

4) ΧΑΙΜ ΜΩΥΣΗ ΝΑΧΜΙΑΣ

5) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΡΩΝΗΣ

6) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΡΑΔΕΛΟΓΛΟΥ

7) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

8) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ, ανεξάρτητο μέλος

9) ΑΒΡΑΑΜ ΕΣΔΡΑΣ ΜΩΫΣΗΣ, ανεξάρτητο μέλος

Η θητεία των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από τη επόμενη της εκλογής τους και λήγει την ημέρα σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2019. Από τα παραπάνω μέλη οι κ.κ. Γεώργιος Κατσαρός και Αβραάμ Μωυσής εξελέγησαν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 7ο : Όρισαν με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (7.876.110 ψήφοι) ως μέλη της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 τους κάτωθι:

1) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ

2) ΑΒΡΑΑΜ ΕΣΔΡΑΣ ΜΩΫΣΗΣ- Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ

3) ΧΑΙΜ ΜΩΥΣΗ ΝΑΧΜΙΑΣ -Μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ και

Θέμα 8ο : Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (7.876.110 ψήφοι), την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με το φάσμα των μέτρων που έχουν ήδη ληφθεί και την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με τα μέτρα που εξετάζεται να ληφθούν στο προσεχές μέλλον σύμφωνα με το άρθρο 47 του κ.ν. 2190/1920, σχετικά με την αντιμετώπιση της μείωσης των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας.

Θέμα 9ο : Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (7.876.110 ψήφοι), την επικύρωση της από 23/2/2018 απόφασή της προηγούμενης ΓΣ να παραταθεί το δάνειο μέχρι 29/06/2018, συναίνεσαν στην ανωτέρω απόφαση της Συνέλευσης των Ομολογιούχων για την παράταση της λήξης του Δανείου μέχρι την 29/6/2018 και εισηγήθηκαν την έγκριση για την τροποποίηση των όρων της από 25/01/2012 σύμβασης του Ομολογιακού Δανείου με την Τράπεζα EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. που αφορά τον χρόνο αποπληρωμής του δανείου και πιο συγκεκριμένα την παράταση μέχρι την 31.12.2018.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v