Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση η ΑΜΚ της Ακρίτας

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων.

Εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση η ΑΜΚ της Ακρίτας

Ανακοινώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού Χ.Α, ότι την Πέμπτη 25 Απριλίου 2019 και ώρα 11:00, πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε., στην έδρα της εταιρίας στην Αλεξανδρούπολη, οδός Σωκρ. Οικονόμου 3, στην οποία παρέστησαν εμπρόθεσμα 8 μέτοχοι, οι οποίοι κατείχαν 10.366.750 μετοχές, σε σύνολο μετοχών της εταιρίας 13.000.000, ήτοι ποσοστό 79,74% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Διαπιστώθηκε ότι η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάσει εγκύρως και να λάβει αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Στη συνέχεια ακολούθησε η συζήτηση επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης και η Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

1. Ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού:

α) με καταβολή μετρητών ποσού 11.163.000,00 ευρώ με ιδιωτική τοποθέτηση και με την έκδοση 11.163.000 προνομιούχων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστη, χωρίς δικαίωμα ψήφου, οι οποίες δεν θα εισαχθούν στο Χρηματιστήριο, με δικαίωμα μετατροπής τους σε κοινές ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστη, και

β) με κεφαλαιοποίηση δανειακών υποχρεώσεων της εταιρίας ποσού 4.530.000,00¤ με την έκδοση 4.530.000 προνομιούχων χωρίς δικαίωμα ψήφου μετοχών, αξίας ενός (1) ευρώ εκάστη, οι οποίες δεν θα εισαχθούν στο Χρηματιστήριο, με δικαίωμα μετατροπής τους σε κοινές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστη.

Κάθε μία (1) προνομιούχος άνευ ψήφου μετοχή που θα εκδοθεί λόγω της αύξησης με καταβολή μετρητών θα παρέχει το δικαίωμα μετατροπής σε μία (01) κοινή ονομαστική μετοχή της εταιρίας με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 1, ευρώ εκάστη. Το δικαίωμα μετατροπής τους μπορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε από την ημερομηνία έκδοσής τους.

Κάθε μία (1) προνομιούχος άνευ ψήφου μετοχή που θα εκδοθεί λόγω της αύξησης με την κεφαλαιοποίηση δανειακών υποχρεώσεων της εταιρίας θα παρέχει το δικαίωμα μετατροπής σε μία (1) κοινή ονομαστική μετοχή της εταιρίας με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 1,- ¤ εκάστη. Το δικαίωμα μετατροπής μπορεί να ασκηθεί μετά την παρέλευση δύο (2) ετών από την ημερομηνία έκδοσής τους.

Η ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων ως ακολούθως:

* για ποσό 11.163.000,00 ¤ υπέρ της εταιρίας ΑΤΕ ΟΔ-ΓΕ με καταβολή μετρητών και

* για ποσό 4.530.000,00¤ υπέρ των συνεργαζόμενων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με κεφαλαιοποίηση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων.

Η καταβολή των μετρητών θα πραγματοποιηθεί εντός διαστήματος τεσσάρων μηνών από την ημέρα της καταχώρισης της παρούσας απόφασης στο ΓΕΜΗ, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του Ν. 4548/2018. Σε περίπτωση που η κάλυψη της αύξησης δεν είναι πλήρης κατά τη λήξη των ως άνω νομίμων προθεσμιών, το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι το ποσό της κάλυψης, σύμφωνα με την δυνατότητα του άρθρου 28 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προσαρμόσει με την απόφασή του περί πιστοποίησης της καταβολής, το άρθρο 5 του Καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε με τη μερική κάλυψη, κατΆ εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει.

Κατόπιν τούτου, η Γενική Συνέλευση, μετά από διεξοδική συζήτηση, τη σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, ομόφωνα και παμψηφεί των παρόντων μετόχων, με ψήφους 10.366.750 υπέρ, τροποποιεί το άρθρο 5 του καταστατικού περί του μετοχικού κεφαλαίου.

Κατόπιν αυτού το άρθρο 5 του Καταστατικού τροποποιείται.

Έγκυροι Ψήφοι: 10.366.750, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 79,74%

Υπέρ: 10.366.750 ψήφοι, ποσοστό 100%

Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

2. Ενέκρινε την Έκθεση του ΔΣ προς τη ΓΣ σύμφωνα με τα άρθρο 27 παρ. 1 ν. 4548/2018.

Έγκυροι Ψήφοι: 10.366.750, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 79,74%

Υπέρ: 10.366.750 ψήφοι, ποσοστό 100%

Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v