Στην Oaktree το 83,37% του Ιασώ μετά τη Δημόσια Πρόταση

Κατατέθηκαν 1.012 δηλώσεις αποδοχής από Μετόχους που αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση, προσφέροντας συνολικά 101.847.074 μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 83,37%.

Στην Oaktree το 83,37% του Ιασώ μετά τη Δημόσια Πρόταση

Ολοκληρώθηκε η περίοδος αποδοχής της προαιρετικής δημόσιας πρότασης της OCM Luxembourg Healthcare Greece για την απόκτηση του συνόλου των κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,44 η καθεμία του Ιασώ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της πρότασης που ανακοίνωσε το Ιασώ, κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής, κατατέθηκαν 1.012 δηλώσεις αποδοχής από Μετόχους οι οποίοι αποδέχθηκαν νομίμως και εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση, προσφέροντας συνολικά 101.847.074 Μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 83,37% περίπου του συνολικού αριθμού Μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου του Ιασώ.

Κατά την ολοκλήρωση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών, ο προτείνων θα κατέχει συνολικά 101.847.074 μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 83,37% περίπου του συνολικού αριθμού των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, οι προσφερόμενες μετοχές υπερέβησαν το 50% του συνολικού αριθμού των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας και ως εκ τούτου η Δημόσια Πρόταση ισχύει.

Υπενθυμίζεται πως το Oaktree είχε δηλώσει πως εάν από την προαιρετική δημόσια πρόταση συγκέντρωνε ποσοστό υψηλότερο του 90%, τότε θα ενεργοποιούσε το δικαίωμα squeeze out.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας έχει ως εξής:

1. Σύμφωνα με το Άρθρο 23 του Ν. 3461/2006 (στο εξής ο «Νόμος»), η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «OCM LUXEMBOURG HEALTHCARE GREECE S.A.R.L.» (στο εξής ο «Προτείνων»), ανακοινώνει τα αποτελέσματα της προαιρετικής δημόσιας πρότασης (στο εξής η «Δημόσια Πρόταση»), την οποία ο Προτείνων υπέβαλε την 11.04.2019 (στο εξής η «Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης») για την απόκτηση του συνόλου των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,44 η κάθε μία (στο εξής οι «Μετοχές»), της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία»), την κυριότητα των οποίων δεν είχε, άμεσα ή έμμεσα, ο Προτείνων και τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα, κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Νόμου, ήτοι 122.156.754 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 100% του συνολικού αριθμού Μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
Οι λέξεις και φράσεις καθώς και ο συνδυασμός λέξεων και φράσεων με αρχικά κεφαλαία γράμματα, των οποίων ο ορισμός δίνεται στο Πληροφοριακό Δελτίο, που συνέταξε ο Προτείνων, ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς («Ε.Κ.») την 30.05.2019 και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με το Νόμο, θα έχουν την ίδια έννοια όταν χρησιμοποιούνται στην παρούσα ανακοίνωση, εκτός εάν ορίζονται διαφορετικά στην παρούσα ή άλλως προκύπτει από τα συμφραζόμενα.

2. Η Περίοδος Αποδοχής ξεκίνησε την 04.06.2019 και έληξε την 02.07.2019. Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής, κατατέθηκαν 1.012 δηλώσεις αποδοχής από Μετόχους οι οποίοι αποδέχθηκαν νομίμως και εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση (στο εξής οι «Αποδεχόμενοι Μέτοχοι»), προσφέροντας συνολικά 101.847.074 Μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 83,37% περίπου του συνολικού αριθμού Μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (στο εξής οι «Προσφερόμενες Μετοχές»).

3. Οι Προσφερόμενες Μετοχές υπερέβησαν το 50% του συνολικού αριθμού των Μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και ως εκ τούτου η Δημόσια Πρόταση ισχύει, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στο Πληροφοριακό Δελτίο.

4. Επομένως, κατά την ολοκλήρωση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών, ο Προτείνων θα κατέχει συνολικά 101.847.074 Μετοχές οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 83,37% περίπου του συνολικού αριθμού των Μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

5. Η καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους θα ξεκινήσει την 08.07.2019. Η Tράπεζα Πειραιώς Α.Ε., ως Διαχειριστής, θα καταβάλει το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα σε κάθε Αποδεχόμενο Μέτοχο για λογαριασμό του Προτείνοντος, ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο αυτός/αυτή έχει επιλέξει στην οικεία Δήλωση Αποδοχής. Σημειώνεται ότι από το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα θα αφαιρεθούν i) τα δικαιώματα εκκαθάρισης της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών, υπέρ της Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία («ΕΛ.Κ.Α.Τ.») ύψους 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης, που βαρύνουν τους Αποδεχόμενους Μετόχους και ii) ο φόρος χρηματιστηριακών συναλλαγών, ο οποίος ανέρχεται σήμερα σε ποσοστό 0,20%, κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο Πληροφοριακό Δελτίο.

6. Σύμβουλος του Προτείνοντος & Διαχειριστής

Η Tράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ενήργησε ως Σύμβουλος του Προτείνοντος και Διαχειριστής της Δημόσιας
Πρότασης και η δικηγορική εταιρεία Ποταμίτης Βεκρής ως νομικός σύμβουλος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v