Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΓΕΒΚΑ: Την διανομή μερίσματος €0,035 ενέκρινε η ΓΣ

Εγκρίθηκε η διανομή συνολικού μερίσματος, οκτακοσίων842.100,00 €. Το μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε 0,035 ευρώ και θα διανεμηθεί σε πλήθος 24.060.000 μετοχών.

ΓΕΒΚΑ: Την διανομή μερίσματος €0,035  ενέκρινε η ΓΣ

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση πραγματοποίησε η ΓΕΒΚΑ.

Η Γενική Συνέλευση συνεδρίασε με απαρτία 54,85%, παραστάθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν δια αντιπροσώπου επτά (7) μέτοχοι που κατείχαν 13.195.823 μετοχές και ψήφους, επί συνόλου 24.060.000 μετοχών και ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί οι παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ον

Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019 (01.01.2019 – 31.12.2019), καθώς και των σχετικών Ετησίων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2019, η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της 13.03.2020 και η από 13.03.2020 έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, χωρίς καμμία τροποποίηση.

Θέμα 2ον

Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2019 (01.01.2019 – 31.12.2019).

Εγκρίθηκε η διανομή συνολικού μερίσματος, οκτακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων εκατό ευρώ (842.100,00 €). Το μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε Ευρώ 0,035 και θα διανεμηθεί σε πλήθος 24.060.000 μετοχών. Από το ποσό του μερίσματος θα παρακρατηθεί σύμφωνα με τον ν. 4172/2013, φόρος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου με συντελεστή 5% και συνεπώς το καθαρό μέρισμα που θα διανεμηθεί στους μετόχους της εταιρίας θα ανέλθει σε ανέλθει σε ευρώ 799.995,00 (ευρώ 0,03325 ανά μετοχή), με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 48 και 63 του νόμου.

Η αποκοπή του σχετικού δικαιώματος για το μέρισμα της χρήσης 2019 θα γίνει την Τρίτη 5 Μαΐου 2020. Δικαιούχοι μερίσματος για την χρήση 2019 θα είναι οι μέτοχοι της εταιρίας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων την Τετάρτη 06 Μαΐου 2020 «record date».

Η καταβολή του μερίσματος στους μετόχους της εταιρίας θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 11 Μαΐου 2020 μέσω του δικτύου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (πληρώτρια τράπεζα).

Σχετικά με την καταβολή του μερίσματος της χρήσης 2019, θα επακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση με αναλυτικότερες πληροφορίες, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.3.4. και 5.2. του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, προς πλήρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.

Περαιτέρω εγκρίθηκε η διανομή από τα κέρδη της χρήσης 2019, του ποσού των εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (120.000 €) για αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

ΘΕΜΑ 3ον

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρίας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 2019, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση της χρήσης 2019 της εταιρίας από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απαλλάχθηκαν οι ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2019 (01.01.2019 – 31.12.2019).

ΘΕΜΑ 4ον

Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση του 2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Εξέλεξε για τον έλεγχο της χρήσης 2020, από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, ως Τακτικό τον νόμιμο ελεγκτή τον κ. Μιχαήλ Ζαχαριουδάκη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 13191) και ως αναπληρωματικό την νόμιμο ελεγκτή κ. Διαλεχτοπούλου Χρυσοβαλάντω (Α.Μ. ΣΟΕΛ 23481), της εταιρίας MPI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Α.Μ. 155) και εγκρίνει παμψηφεί τις αμοιβές των παραπάνω ελεγκτών, που ανέρχονται στο ποσό των έντεκα χιλιάδων Ευρώ (11.000 €), όπως αυτές καθορίζονται στην σχετική προσφορά τους.

ΘΕΜΑ 5ον

Επικύρωση εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018 και το άρθρο 22 του καταστατικού της εταιρίας.

Επικύρωσε την εκλογή της Κας Παναγιώτας Μαυρουδή του Δημητρίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, κ. Μιλτιάδη Κούρβα του Αλεξάνδρου, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, της 16ης Δεκεμβρίου 2019 για το υπόλοιπο της θητείας του Δ.Σ., ήτοι μέχρι την 30.06.2024.

Θέμα 6ον

Έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, χρήσης 2019.

Ενέκρινε την υποβληθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο Έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 της χρήσης 2019, χωρίς να υποβάλλει καμία ένσταση και προτείνει την ανάρτησή της στο διαδικτυακό τόπο της εταιρίας, χωρίς χρέωση, για περίοδο δέκα (10) ετών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του ίδιου άρθρου.

ΘΕΜΑ 7ον

Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019.

Εγκρίθηκαν οι συνολικές μικτές αμοιβές και αποζημιώσεις του Προέδρου του Δ.Σ. Κου Γεωργίου Κρεμύδα και του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. Κου Κωνσταντίνου Κρεμύδα, όπως αυτές προεγκρίθηκαν από την προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, και οι οποίες ανήλθαν στο ποσό των 220.200,00 Ευρώ.

Εγκρίθηκαν επίσης οι συνολικές μικτές αποδοχές των υπολοίπων τριών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εργαζομένων στην εταιρία με σχέση εξηρτημένης (έμμισθης) εργασίας, κ.κ. Θεοδώρου Κονιδάρη, Αχιλλέα Γλαβά και Παναγιώτη Κρεμύδα που ανήλθαν συνολικά σε 158.615,44 Ευρώ και οι συνολικές μικτές αποδοχές των ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που μετέχουν στην επιτροπή ελέγχου της εταιρίας, που ανήλθαν σε 8.500,00 ευρώ.

ΘΕΜΑ 8ον

Παροχή άδειας για σύναψη συμβάσεων εργασίας ή εντολής της εταιρίας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές της και καθορισμός ανωτάτου ορίου των αποδοχών τους.

Καθορίσθηκαν, σύμφωνα με τις παρ. 4.1.2 και 4.1.3 της πολιτικής αποδοχών της εταιρίας, μέχρι του ποσού των 222.000 ευρώ, οι συνολικές ετήσιες αμοιβές των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. με διευθυντικά καθήκοντα κ.κ. Γεωργίου Κρεμύδα και Κωνσταντίνου Κρεμύδα, για την εν γένει διοίκηση της εταιρίας, την εποπτεία των εταιρικών θεμάτων και την συμμετοχή τους στον καθορισμό των γενικών κατευθύνσεων της επιχείρησης, για την περίοδο 01.07.2020 - 30.06.2021.

Καθορίστηκε, μέχρι του ποσού των 16.000 ευρώ, η συνολική ετήσια αμοιβή των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. που μετέχουν στην επιτροπή ελέγχου, για την περίοδο 01.07.2020 - 30.06.2021.

Επικυρώθηκε η σύμβαση εξηρτημένης εργασίας που υφίσταται με το εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. κ. Παναγιώτη Κρεμύδα.

ΘΕΜΑ 9ον

Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v