Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Byte: Τη μη διανομή μερίσματος ενέκρινε η ΓΣ

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας της χρήσεως από 01/01/2019 έως 31/12/2019, η ‘Εκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου του ορκωτού ελεγκτού λογιστού της εταιρείας, ενέκρινε η ΓΣ της Βyte.

Byte: Τη μη διανομή μερίσματος ενέκρινε η ΓΣ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, 25ην Ιουνίου 2020 και ώρα 15.00', η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας «BYTE COMPUTER A.B.E.E» στα επί της οδού Καλλιρρόης αριθ. 98 και Τριβόλη γραφεία και έδρα της.

Στη Συνέλευση παρέστησαν ένδεκα μέτοχοι εκπροσωπούντες 11.437.149 μετοχές, επί συνόλου μετοχών 15.816.009, δηλαδή παρέστη ποσοστόν 72,31 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ψήφων, και, επομένως, η Γενική αυτή Συνέλευση συνεδρίασε εγκύρως εν απαρτία επί όλων των θεμάτων.

Στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση ελήφθησαν παμψηφεί και ομοφώνως, ήτοι δι' αποφάσεως του 100% των παρισταμένων μετόχων, οι εξής αποφάσεις:

1.- Ενεκρίθησαν οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας της χρήσεως από 01/01/2019 έως 31/12/2019, η ‘Εκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου του ορκωτού ελεγκτού λογιστού της εταιρείας και απεφασίσθη η μη διανομή μερίσματος για την χρήση 2019.

2.- Απηλλάγησαν τα μέλη του Δ.Σ και ο Ορκωτός Ελεγκτής πάσης ευθύνης διαχειρίσεως και ελέγχου της διαχειριστικής χρήσεως από 01-01-2019 έως 31-12-2019.

3.- Εξελέγησαν Ορκωτοί Ελεγκτές- Λογιστές (ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός), μέλη Ανωνύμου Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, για την οικονομική χρήση από 01-01-2020 έως 31-12-2020 και καθωρίσθη η αμοιβή των.

Συγκεκριμένως, εξελέγησαν ως ορκωτοί ελεγκτές λογιστές της χρήσεως 01.01.2020 - 31.12.2020 οι: α) Γεράσιμος Ρομποτής του Γεωργίου και της Γιαννούλας, Ορκωτός Ελεγκτής, κάτοικος Γλυκών Νερών Αττικής, οδός Καραϊσκάκη αριθ. 81Α- (Τ.Κ. 15354) , Α.Μ. ΣΟΕΛ 42121, ΑΔΤ ΑΚ 500458/21.03.2012 – A΄ Α.Τ. Περιστερίου (Α.Φ.Μ. 131559540), ως τακτικός ελεγκτής και β) Βασίλειος Βαρλάμης του Ηρακλέους και της Ακατερίνης, Ορκωτός Ελεγκτής, κάτοικος Ν. Ψυχικού Αττικής, οδός Αγγ. Σικελιανού αριθ. 34 (Τ.Κ. 15451), Α.Μ. ΣΟΕΛ 10261, Α.Δ.Τ. Ξ 395104/1987 Α.Τ. Νέου Ψυχικού, Α.Φ.Μ. 011529240, ως αναπληρωματικός ελεγκτής, αμφοτέροι μέλη της εις την πόλιν των Αθηνών και επί της οδού Πατησίων αριθ. 81 και Χέϋδεν εδρευούσης Ανωνύμου Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών υπό την επωνυμίαν «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ – ΛΟΓΙΣΤΩΝ» (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 111, Α.Μ. ΕΛΤΕ 004, Α.Φ.Μ. 094397000). Τέλος, ενεκρίθη η καταβληθείσα αμοιβή στους ορκωτούς ελεγκτές- λογιστές για την χρήση 2019.

4.- Ενεκρίθησαν οι χορηγηθείσες αμοιβές σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του, ως και των αμοιβών για τις προσφερθείσες προς την εταιρεία υπηρεσίες αυτών και συγγενών των κατά την οικονομική χρήση 01/01/2019 έως 31/12/2019 και προενεκρίθησαν οι αντίστοιχες αμοιβές των ανωτέρω προσώπων για την χρήση 1/1/ 2020 έως 31/12/2020, οι οποίες καθωρίσθησαν εις το ύψος των καταβληθεισών αμοιβών των δια την προηγουμένην χρήσιν.

5.- Υπεβλήθησαν υπό των μετόχων διευκρινιστικές ερωτήσεις περί των μελλοντικών σχεδίων και στόχων της εταιρείας, στις οποίες απήντησεν, λαβών τον λόγον υπό της Προέδρου της Γ.Σ., ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κος Σπυριδογεώργης Βυζάντιος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v