Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΛΑΡΚΟ: Ο διαγωνισμός πώλησης, οι μνηστήρες και ο κρυμμένος θησαυρός

Οι εκκρεμότητες για την προκήρυξη του διαγωνισμού του ΤΑΙΠΕΔ στο τέλος του μήνα και η προσφυγή κατά της απόφασης της διαιτησίας. Η χρησιμότητα του νικελίου στην αποθήκευση ενέργειας. Δύο με τρεις ξένοι επενδυτές ενδιαφέρονται για τη ΛΑΡΚΟ.

ΛΑΡΚΟ: Ο διαγωνισμός πώλησης, οι μνηστήρες και ο κρυμμένος θησαυρός

Τέλος εποχής για τη ΛΑΡΚΟ, που ίδρυσε το 1963 ο βιομήχανος Πρόδρομος Μποδοσάκης Αθανασιάδης αλλά και της βιομηχανίας που ετέθη σε εκκαθάριση το 1989, με τη δημιουργία της νέας ΛΑΡΚΟ. Ο Ειδικός Διαχειριστής και το ΤΑΙΠΕΔ εκκινούν τους διαγωνισμούς πώλησης των περιουσιακών στοιχείων της βιομηχανίας εξόρυξης και παραγωγής σιδηρονικελίου, μετά τη νέα εκκαθάριση της χρεοκοπημένης εταιρείας.

Όπως έγραψε χθες το Euro2day.gr κι επιβεβαίωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Ειδικός Διαχειριστής δημοσίευσε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πώληση των μεταλλείων της ΛΑΡΚΟ στην Εύβοια, την Καστοριά και τη Φθιώτιδα.

Επίσης το υπουργείο ΠΕΝ ανήγγειλε και τον διαγωνισμό του ΤΑΙΠΕΔ για την πώληση του μεταλλευτικού συγκροτήματος της Λάρυμνας (εργοστάσιο και ορυχεία) προς το τέλος του μήνα. Περιουσιακά στοιχεία που πέρασαν με βάση την πρόσφατη απόφαση του διαιτητικού δικαστηρίου στην κυριότητα του ελληνικού δημοσίου.

Οι δυο διαγωνισμοί θα διενεργηθούν παράλληλα (φάση δεσμευτικών προσφορών), ώστε τα περιουσιακά στοιχεία να περάσουν όλα σε έναν επενδυτή.

Η ρήτρα “shoot out”

Σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού του Ειδικού Διαχειριστή, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, παράλληλα με την υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, να υποβάλουν αντίστοιχη αίτηση και στον ανεξάρτητο Δημόσιο Διεθνή Ανοιχτό Διαγωνισμό που θα προκηρύξει το ΤΑΙΠΕΔ, για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου.

Αυτός θα αφορά τη μίσθωση:

1. Των μεταλλευτικών δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης επί του δημοσίου μεταλλείου Λάρυμνας, μαζί με το μεταλλουργικό εργοστάσιο Λάρυμνας, εδαφικές εκτάσεις, κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχανολογικό εξοπλισμό, οχήματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά και λοιπά στοιχεία που σχετίζονται με την παραγωγή, και
2. Των μεταλλευτικών δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης επί του δημοσίου μεταλλείου Λουτσίου μαζί με όλες τις εγκαταστάσεις του μεταλλείου.

Σε συμμόρφωση με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Προτιμητέος Επενδυτής στον Διαγωνισμό του Δημοσίου θα έχει το δικαίωμα αλλά όχι την υποχρέωση να πλειοδοτήσει και στον διαγωνισμό του Ειδικού Διαχειριστή.

Αντίστοιχα, ο Προτιμητέος Επενδυτής στον διαγωνισμό του Ειδικού Διαχειριστή θα έχει το δικαίωμα αλλά όχι την υποχρέωση να πλειοδοτήσει και στον διαγωνισμό του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), εφόσον εκπληρώνει τα κριτήρια επιλογής του διαγωνισμού.

Οικονομικά κριτήρια

Οι όροι του διαγωνισμού του ειδικού διαχειριστή ορίζουν τα οικονομικά κριτήρια συμμετοχής σε αυτόν.

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι φυσικό πρόσωπο, πρέπει να αποδείξει ότι έχει στην άμεση κυριότητα και κατοχή του διαθέσιμα, ρευστοποιήσιμα και ελεύθερων βαρών χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (καθαρή προσωπική περιουσία) συνολικής αγοραίας αξίας τουλάχιστον 50 εκατ. ευρώ.

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι νομικό πρόσωπο, πρέπει να αποδείξει είτε ότι ο μέσος όρος ιδίων κεφαλαίων ή ότι το σύνολο του ενεργητικού του κεφαλαίου ανέρχεται σε τουλάχιστον 50 εκατ. ευρώ τα τελευταία τρία χρόνια, είτε ότι ο ετήσιος κύκλος εργασιών από εξόρυξη ή και μεταλλουργικές εργασίες (ενοποιημένες, εάν υπάρχουν) ανέρχεται σε τουλάχιστον 100 εκατ. ευρώ για τα τρία τελευταία οικονομικά έτη.

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι εταιρεία επενδύσεων ή επενδυτικό κεφάλαιο, πρέπει να αποδείξει ότι έχει δεσμευμένα, μη εκταμιευμένα και μη επενδεδυμένα κεφάλαια κατά το τελευταίο οικονομικό έτος τουλάχιστον 50 εκατ.  ευρώ.

Σε περίπτωση ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας, το κριτήριο χρηματοοικονομικής ικανότητας πληρούται εάν η σταθμισμένη μέση θέση, υπολογιζόμενη ως το άθροισμα της σχετικής παραμέτρου για κάθε μέλος της κοινοπραξίας και κατ' αναλογία της συμμετοχής του (pro rata) στην κοινοπραξία, λαμβάνοντας υπόψη το σχετικό μερίδιο κάθε μέλους, είναι τουλάχιστον 50 εκατ.  ευρώ.

Προϋπόθεση η συμμετοχή μεταλλευτικών εταιρειών

Με βάση τους όρους τους διαγωνισμού, προϋπόθεση είναι η συμμετοχή μεταλλευτικών εταιρειών.

Πιο συγκεκριμένα, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να αποδείξει ότι διαθέτει εμπειρία και αποδεδειγμένο ιστορικό επιχειρηματικής δραστηριότητας στους παρακάτω τομείς:

1. Στον κλάδο της εξόρυξης σιδηρονικελιούχου μεταλλεύματος (λατερίτη), με αποδεδειγμένη εμπειρία εξόρυξης τουλάχιστον 800.000 τόνων μεταλλεύματος ετησίως ή

2. Στον κλάδο της κατεργασίας σιδηρονικελιούχου μεταλλεύματος (λατερίτη), με αποδεδειγμένη εμπειρία παραγωγής τελικού προϊόντος [Νικέλιο (Ni) ή Σιδηρονικέλιο (FeNi)] τουλάχιστον 10.000 τόνων προϊόντων ετησίως ή

3. Στον κλάδο της εξόρυξης ή και κατεργασίας άλλου μεταλλεύματος (εκτός λατερίτη) και παραγωγής τελικού προϊόντος (εκτός Νικελίου και Σιδηρονικελίου), με αποδεδειγμένη εμπειρία εξόρυξης τουλάχιστον 200.000 τόνων μεταλλεύματος ετησίως ή με ετήσιο κύκλο εργασιών από εργασίες εξόρυξης ή και κατεργασίας μεταλλεύματος και παραγωγής τελικού προϊόντος τουλάχιστον 50 εκατ. ευρω. Η επιχειρηματική δραστηριότητα η οποία παρουσιάζεται παραπάνω, θα πρέπει να ασκείται είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, για τουλάχιστον τρία  συνεχόμενα έτη, εντός των τελευταίων επτά ετών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος του παρόντος Διαγωνισμού.

Σε περίπτωση ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας, το κριτήριο της τεχνικής ικανότητας πρέπει να πληρούται από τουλάχιστον ένα  μέλος της ένωσης εταιρειών ή κοινοπραξίας, το οποίο κατέχει ποσοστό συμμετοχής στην ένωση εταιρειών ή στην κοινοπραξία τουλάχιστον 20%.

Κάθε ενδιαφερόμενος (ή, σε περίπτωση κοινοπραξίας, κάθε μέλος της κοινοπραξίας) πληροί επίσης το κριτήριο τεχνικής ικανότητας, εάν συμμετέχει ενεργά στη διοίκηση και κατέχει ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 10% σε έτερο νομικό πρόσωπο που πληροί το κριτήριο τεχνικής ικανότητας.

Οι εκκρεμότητες για τον διαγωνισμό του ΤΑΙΠΕΔ

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις εκκρεμότητες που απομένουν για την προκήρυξη του διαγωνισμού του ΤΑΙΠΕΔ είναι η έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης (Οικονομικών και Περιβάλλοντος) για το περίγραμμα και την εντολή δημοσίευσης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, στις εκκρεμότητες συμπεριλαμβάνεται και η προσφυγή που έχει γίνει από μέτοχο της «παλιάς ΛΑΡΚΟ» σε βάρος της απόφασης του διαιτητικού δικαστηρίου για το μεταλλευτικό συγκρότημα της Λάρυμνας. Ωστόσο, πηγές θεωρούν ότι η έκδοση της κοινής απόφασης για τον διαγωνισμό του ΤΑΙΠΕΔ δεν θα δημιουργήσει επιπλοκές.

Τα αγκάθια

Η ΛΑΡΚΟ είναι καθαρή πια από χρέη και άλλα οικονομικά βάρη, μετά τη διαδικασία που ακολουθήθηκε από τον περασμένο Μάρτιο.

Ωστόσο, η πολυετής εγκατάλειψη της βιομηχανίας σηματοδοτεί τεράστιες επενδυτικές υποχρεώσεις σε όποιον επενδυτή. Απαιτούνται για παράδειγμα, όπως αναφέρουν πηγές με γνώση του θέματος, τεράστιες περιβαλλοντικές επενδύσεις. Το εργοστάσιο της Λάρυμνας έχει επικριθεί για τη ρίψη σκουριάς στον Ευβοϊκό, ενώ την ίδια στιγμή, οι όποιες περιβαλλοντικές προδιαγραφές μάλλον δεν έχουν ανανεωθεί εδώ και δεκαετίες. Κάποιοι κάνουν αναλύσεις και για ποσά της τάξης των 200 εκατ. ευρώ.

Κεφάλαια μεγάλα απαιτούνται και για τον εκσυγχρονισμό του εργοστασίου της Λάρυμνας. Τα τραγικά δυστυχήματα εργαζομένων που έχασαν τις ζωές τους, δύο πέρυσι τέλος του καλοκαιριού και το Νοέμβριο, αντίστοιχα, και άλλοι τρεις το 2009, αποδίδονται στην απουσία μέτρων κι εξοπλισμού για την αποφυγή εργατικών ατυχημάτων.

Επίσης μηχανήματα και άλλα μέσα παραγωγής είναι απαρχαιωμένα και μακριά από τις σύγχρονες απαιτήσεις εργοστασίων της κατηγορίας της ΛΑΡΚΟ.

Άλλο αγκάθι επίσης είναι η σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και οι όροι τιμολόγησης που χρειάζονται. Η ΛΑΡΚΟ, για την επανεκκίνησή της, θα χρειαστεί ανταγωνιστικά τιμολόγια. Η ΔEΗ, σύμφωνα με αναλυτές, είναι αμφίβολο αν θα μπορεί να τιμολογήσει με βάση την πρακτική που ακολουθούσε μέχρι πρότινος.

Το ορυκτό του μέλλοντος

Η ΛΑΡΚΟ, όμως, στα μεταλλεία τους, σύμφωνα με ειδικούς, έχει κρυμμένο έναν θησαυρό…

Το νικέλιο περιέχει το κοβάλτιο, το οποίο χρησιμοποιείται για την κατασκευή μπαταριών. Τα επόμενα 20 χρόνια, είναι τα χρόνια της μετάβασης προς την κλιματική ουδετερότητα και η ηλεκτροκίνηση στις μεταφορές καθώς και η αποθήκευση ενέργειας είναι δραστηριότητες οι οποίες θα γνωρίσουν ραγδαία ανάπτυξη.

Σύμφωνα με αναλύσεις ειδικών, η Ε.Ε. έως το 2025 έχει ανάγκη από 53.000 τόνους σε κοβάλτιο. Από τα κράτη-μέλη της, μόνο η Φινλανδία έχει τη δυνατότητα να προσφέρει 2.300 τόνους. Οι υπόλοιπες ποσότητες εισάγονται από τη Ρωσία και το Κονγκό.

Η ΛΑΡΚΟ παράγει το σιδηρονικέλιο. Ωστόσο, δεν έχει τη δυνατότητα διαχωρισμού του κοβαλτίου. Ειδικοί εξηγούν πως μόνο με επένδυση στην υδρομεταλλουργία θα μπορέσει να εκτελεί κι αυτή την επεξεργασία. Αν αυτό συνέβαινε, τότε θα παρήγαγε περί τις 2.000 με 3.000 τόνους, συμβάλλοντας στην κάλυψη των ευρωπαϊκών αναγκών σε κοβάλτιο.

Αναλυτές εκτιμούν ότι με σημερινές τιμές, η βιομηχανία της Λάρυμνας χάνει περί τα 70 με 100 εκατ. δολ. από τις εξαγωγές κοβαλτίου. Πρέπει να τονιστεί ότι το συγκεκριμένο υλικό, η Ε.Ε. το έχει χαρακτηρίσει ως στρατηγικό υλικό. Άρα είναι εφικτή και η χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά ταμεία και άλλους κοινοτικούς πόρους.

Οι εκτιμήσεις θέλουν τα ορυχεία της ΛΑΡΚΟ να κρύβουν 2 εκατομμύρια τόνους νικελίου, συνεπώς η εκμετάλλευσή τους με τις κατάλληλες επενδύσεις μπορούν να δίνουν το πολύτιμο υλικό, το κοβάλτιο, της ενεργειακής μετάβασης.

Οι μνηστήρες

Σε ό,τι αφορά τους μνηστήρες, για την ώρα δεν έχει διαφανεί κάποιο ξεκάθαρο επενδυτικό ενδιαφέρον.

Πληροφορίες θέλουν να έχουν εμφανιστεί άτυπα, ζητώντας ενημέρωση από χρηματοοικονομικούς συμβούλους που εμπλέκονται στο εγχείρημα της πώλησης, τρεις ξένοι επενδυτές. Κάποιοι λένε για ενδιαφέρον από μεταλλευτική επιχείρηση με έδρα στην Ελβετία αλλά και από Ρωσία.

Η πλήρης δημοσιοποίηση των όρων των διαγωνισμών ίσως εμφανίσει τους όποιους μνηστήρες. Πάντως στην περίπτωση που φανερωθούν, τότε, κατά τις πληροφορίες, θα αναζητήσουν εταίρους, μεγάλους ομίλους στην Ελλάδα. Οι τελευταίοι είναι μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού και πηγές θέλουν να βρίσκονται σε αναμονή…

Χρήστος Κολώνας [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v