Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αύξηση παραγωγής αλλά και ζημιές στο εξάμηνο για την Interlife

Η εισηγμένη εταιρία ανακοίνωσε ζημίες ύψους 15,5 εκατ. € προ φόρων, ενώ οι ζημίες μετά φόρων ανέρχονται στο ποσό των 12,57 εκατ. €.

Αύξηση παραγωγής αλλά και ζημιές στο εξάμηνο για την Interlife

Η Interlife αύξησε την Παραγωγή Μικτών Δεδουλευμένων Ασφαλίστρων κατά 11,56% το πρώτο εξάμηνο, σύμφωνα με τις λογιστικές καταστάσεις της εισηγμένης ασφαλιστικής. 

Επιπλέον, η σχέση συμμετοχής στην Παραγωγή Ασφαλίστρων μεταξύ των Εγγεγραμμένων Ασφαλίστρων του κλάδου Αστικής Ευθύνης Οχημάτων και των Λοιπών Κλάδων κατά Ζημιών, διαμορφώθηκε σε 54%/46% (έναντι 57%/43% για το αντίστοιχο διάστημα του έτους 2021).

Τα λειτουργικά έξοδα κατέγραψαν αύξηση της τάξεως του 11,15% (401.148 €) σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2021. Ο αντίστοιχος δείκτης λειτουργικών εξόδων / σύνολο της παραγωγής διαμορφώνεται στο 10,56% (έναντι 10,6% το εξάμηνο του 2021.

Η αύξηση του συνόλου των εξόδων κατά 36,60% (9,23 εκατ. €), οφείλεται κυρίως στην αύξηση των καθαρών αποζημιώσεων κατά 7,78 εκατ. € και στην αύξηση των προμηθειών πρόσκτησης εργασιών κατά 1 εκατ. €. Οι αυξήσεις αυτές οφείλονται τόσο στην αύξηση της παραγωγής όσο και στην αύξηση του δείκτη ζημιών κατά 9,5 ποσοστιαίες μονάδες, λόγω της άρσης των περιορισμών που ίσχυαν την αντίστοιχη περίοδο του 2021 εξ αιτίας της πανδημίας.

Η εταιρία ανακοίνωσε ζημίες ύψους 15,5 εκατ. € προ φόρων, ενώ οι ζημίες μετά φόρων ανέρχονται στο ποσό των 12,57 εκατ. €.

Λόγω των παραπάνω, τα Ίδια Κεφάλαια σημείωσαν μείωση της τάξεως του 12,13% συγκριτικά με την 31/12/2021 και διαμορφώθηκαν στα 107,16 εκατ. €.

Το σύνολο του Ενεργητικού της Εταιρείας μειώθηκε κατά 2,41%, σε σχέση με την 31/12/2021, φτάνοντας στο ποσό των 267,23 εκατ. €.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v