Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Byte: Από 14/7 η καταβολή μερίσματος €0,0304/μετοχή

Δικαιούχοι του μερίσματος του ως άνω μερίσματος θα είναι οι εγγεγραμμένοι εις τα αρχεία του Σ.Α.Τ. κατά την record date, ήτοι την 09-07-2021, ημέρα Παρασκευή.

Byte: Από 14/7 η καταβολή μερίσματος €0,0304/μετοχή

Η «ΒΥΤΕ Α.Β.Ε.Ε.» ανακοινώνει ότι η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 24ης Ιουνίου 2021 απεφάσισε την διανομή (καταβολή) μερίσματος από τα κέρδη της κλειομένης χρήσεως 2020 και ειδικώτερα απεφάσισε την καταβολή ποσού 506.112,2880 ευρώ (μικτόν ποσόν), ήτοι μέρισμα (μικτόν) 0,0320 ευρώ ανά μετοχή, εκ του οποίου παρακρατείται, συμφώνως προς τις διατάξεις των άρθρων 40 παρ. 1 και 64 παρ. 1 του ν. 4172/2013, ως ισχύει κατόπιν τροποποιήσεώς του υπό του ν. 4646/2019, ο αναλογών επί του μερίσματος φόρος εκ ποσοστού 5% και, συνεπώς, το τελικώς καταβαλλόμενον συνολικό ποσόν του μερίσματος ανέρχεται εις 480.806,6736 ευρώ ήτοι 0,0304 ευρώ ανά μετοχή, με ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος την 08-07-2021, ημέρα Πέμπτη.

Δεδομένου ότι, συμφώνως προς τον Κανονισμόν του Χ.Α., οι εταιρικές πράξεις διενεργούνται βάσει του Κανόνος «record date» και συνακολούθως δικαιούχοι της εταιρικής πράξεως (ήτοι εν προκειμένω της διανομής μερίσματος της χρήσεως 2020) είναι οι επενδυτές, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι εις τα αρχεία του Συστήματος Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της σχετικής ημέρας (record date), δικαιούχοι του μερίσματος του ως άνω μερίσματος θα είναι οι εγγεγραμμένοι εις τα αρχεία του Σ.Α.Τ. κατά την record date, ήτοι την 09-07-2021, ημέρα Παρασκευή.

Η ημερομηνία ενάρξεως καταβολής του μερίσματος ορίσθηκε η 14-07-2021, ημέρα Τετάρτη, μέσω της πληρώτριας τραπέζης «ALPHA BANK».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v