Η συνταγή για επιτυχημένες επενδύσεις μεσαίου ρίσκου

Οι επιλογές που έχει σήμερα ένας ιδιώτης επενδυτής, μεσαίου προφίλ κινδύνου. Τα Αμοιβαία Κεφάλαια, τα τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα και ο «βέλτιστος συνδυασμός». Τι αποκαλύπτουν τρεις γνωστοί τραπεζίτες.

Η συνταγή για επιτυχημένες επενδύσεις μεσαίου ρίσκου

Τρεις «γκουρού» της αγοράς , οι κ.κ. Γιώργος Βαρελτζίδης, Επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Affluent Segment της Eurobank, ο κ. Γεωρ. Γεωργόπουλος, Γενικός Διευθυντής Retail Banking & Distribution Networks - Individuals Banking & Financial Planning Products της Τράπεζας Πειραιώς και ο κ. Παναγιώτης Ρεμούνδος, Διευθυντής της Διευθύνσεως Επενδυτικών Χαρτοφυλακίων της Alpha Bank ανοίγουν τα χαρτιά τους και δίνουν συμβουλές στους επενδυτές ώστε να χτίσουν το χαρτοφυλάκιό τους. 

Το Euro2day.gr έθεσε ένα συγκεκριμένο ερώτημα, «ποιο είναι το φάσμα των επιλογών που θα είχε σήμερα ένας ιδιώτης επενδυτής, μεσαίου προφίλ κινδύνου και διαθέτει 50.000 ευρώ»;

Σαν κλασσική εγγυημένη συνταγή, τα Αμοιβαία Κεφάλαια εμφανίζονται ως η πιο ενδεδειγμένη λύση. Τη “σκυτάλη” παίρνουν τα τραπεζασφαλιστικά προϊόντα, που βασίζονται σε σταδιακή και τακτική τοποθέτηση κεφαλαίου.

“Όμως ποια Αμοιβαία; Και σε τι ποσοστό;” Σύμφωνα με τον Γ. Βαρελτζίδη από τη Εurobank, ένας καλός συνδυασμός χαρτοφυλακίου θα ήταν μεικτά Α/Κ (με ευρεία διασπορά ) και Αμοιβαία Κεφάλαια Απόλυτης Απόδοσης (με χαμηλή μεταβλητότητα). Μπορεί επίσης, να επενδύσει σε προϊόντα unit linked και άλλα bancassurance εφάπαξ ή τακτικών καταβολών.

Ο Π. Ρεμούνδρος από την Αlpha Bank προτείνει -πέραν της βασικής επιλογής σε μικτό αμοιβαίο κεφάλαιο ενεργητικής διαχείρισης για το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων (άνω του 60%)- «θεματικές» επιλογές σε συγκεκριμένους τομείς και τάσεις, όπως για παράδειγμα η κλιματική αλλαγή ή οι χώροι της κυβερνοασφάλειας, cloud και medical devices.... έστω και σε μικρότερη έκθεση.

Από τη δική του πλευρά, ο Γ. Γεωργόπουλος της Τράπεζας Πειραιώς, δίνει έμφαση στα προκαθορισμένα χαρτοφυλάκια Αμοιβαίων Κεφαλαίων και παράλληλα διευκρινίζει ότι με μακροχρόνιου ορίζοντα τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα, μπορεί να εξασφαλίσει ο επενδυτής εγγύηση είτε για ένα υψηλό ποσοστό, είτε για το σύνολο του επενδεδυμένου κεφαλάιου.

Αναλυτικότερα, οι απαντήσεις του ανωτέρω ερωτήματος είναι οι ακόλουθες:

Γιώργος Βαρελτζίδης, Επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Affluent Segment της Eurobank

Η δημιουργία ενός επενδυτικού χαρτοφυλακίου είναι μια απόφαση που σχετίζεται με την κάλυψη προκαθορισμένων οικονομικών στόχων που έχει θέσει ο επενδυτής, όπως η προστασία από τον πληθωρισμό, η δημιουργία ενός κεφαλαίου που μπορεί να συνεισφέρει στο συνταξιοδοτικό εισόδημα, ή η κάλυψη του κόστους σπουδών των παιδιών του.

Κοινό χαρακτηριστικό κάθε επενδυτικού χαρτοφυλακίου είναι η υιοθέτηση συγκεκριμένων επενδυτικών αρχών. Πρώτη βασική αρχή είναι η εκτεταμένη διασπορά τόσο σε διαφορετικές κατηγορίες επένδυσης όσο και σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές και οικονομικούς κλάδους.

Παράλληλα, θα πρέπει να υπάρχει ο απαραίτητος χρονικός ορίζοντας για την ωρίμανση των επενδύσεων ο οποίος δεν πρέπει να είναι μικρότερος των πέντε ετών. Ο επενδυτής θα πρέπει να έχει στο μυαλό του ότι ένας ικανός χρονικός ορίζοντας αμβλύνει τις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις των αγορών, οι οποίες ακολουθούν τους κύκλους της οικονομίας.

Τέλος, η δημιουργία χαρτοφυλακίου πρέπει να σχετίζεται πάντα με το εξατομικευμένο προφίλ ρίσκου του κάθε επενδυτή: Επειδή η αναμενόμενη απόδοση είναι ευθέως ανάλογη του αναλαμβανόμενου ρίσκου, ο επενδυτής πρέπει να επιλέγει το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει στα περιθώρια «ανοχής» που μπορεί να επιδείξει στις διακυμάνσεις των αγορών. Εργαλεία για τη δημιουργία ενός επενδυτικού χαρτοφυλακίου είναι τα Αμοιβαία Κεφάλαια και τα Τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα.

Έτσι, ένας ιδιώτης επενδυτής που διαθέτει €50.000 και έχει μεσαία ανοχή στο ρίσκο έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο που στον κεντρικό πυρήνα του θα μπορούσε να έχει:

(α) Μεικτά Αμοιβαία Κεφάλαια, τα οποία αφενός προσφέρουν ευρεία γεωγραφική και κλαδική διασπορά, αφετέρου επενδύουν σε διαφορετικές κατηγορίες επένδυσης (καταθέσεις, ομόλογα, μετοχές) και

(β) Αμοιβαία Κεφάλαια Απόλυτης Απόδοσης που προσφέρουν χαμηλή μεταβλητότητα ανεξαρτήτως του οικονομικού κύκλου.

Επιπλέον, ο επενδυτής μπορεί να επιλέξει, περιφερειακά στον κεντρικό πυρήνα, Αμοιβαία Κεφάλαια στις Παγκόσμιες Ομολογιακές Αγορές ή/και Αμοιβαία Κεφάλαια Αναδυομένων Αγορών. Τοποθετήσεις σε τέτοιου ή άλλου είδους Θεματικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων, με συγκεκριμένο επενδυτικό σκοπό και επενδύσεις σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές / κλάδους / κατηγορίες επένδυσης, θα πρέπει να αφορούν σε μικρότερα ποσά του επενδυτικού χαρτοφυλακίου.

Σε περίπτωση που ο επενδυτής επιθυμεί να επιδιώξει υψηλότερες μακροχρόνιες αποδόσεις μπορεί να αυξήσει το ποσοστό των περιφερειακών τοποθετήσεων έναντι αυτών του κεντρικού πυρήνα, αναγνωρίζοντας όμως ότι αναλαμβάνει υψηλότερο ρίσκο καθώς ταυτόχρονα θα αυξήσει την έκθεση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου στις βραχυχρόνιες διακυμάνσεις των αγορών.

Το παραπάνω επενδυτικό χαρτοφυλάκιο των Αμοιβαίων Κεφαλαίων μπορεί να εμπλουτισθεί με Τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα Περιοδικών ή Εφάπαξ χρηματικών καταβολών και Unit Linked, δηλαδή με προϊόντα που συνδυάζουν ταυτόχρονα επενδύσεις κεφαλαίων και ασφαλιστικές καλύψεις. Τα Τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα έχουν μεγάλη χρονική διάρκεια καθώς στοχεύουν στην κάλυψη μακροχρόνιων αποταμιευτικών και επενδυτικών αναγκών.

Συνοψίζοντας, η δημιουργία επενδυτικού χαρτοφυλακίου πρέπει να στοχεύει στην κάλυψη συγκεκριμένων στόχων, είναι ενδεδειγμένο να μη χρησιμοποιούνται κεφάλαια τα οποία δεν θα είναι απαραίτητα για την κάλυψη βραχυπρόθεσμων αναγκών ενώ θα πρέπει να υιοθετείται η λογική της ευρείας διασποράς, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα επενδυτικά εργαλεία. Μια εξαιρετική στρατηγική, ειδικά σε επενδυτικά εργαλεία με υψηλότερη μεταβλητότητα, είναι οι σταδιακές και τακτικές τοποθετήσεις κεφαλαίων, η οποία εξ’ ορισμού αμβλύνει τις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις των αγορών.

Γιώργος Γεωργόπουλος, Γενικός Διευθυντής Retail Banking & Distribution Networks - Individuals Banking & Financial Planning Products, Τράπεζα Πειραιώς

Στην Τράπεζα Πειραιώς προσπαθούμε να απαντήσουμε σε κάθε ανάγκη του πελάτη μέσα από τον σχεδιασμό ενός ευρύτερου οικονομικού προγραμματισμού και όχι μέσω μεμονωμένων προϊοντικών λύσεων. Άλλωστε η κατάλληλη λύση μπορεί να είναι διαφορετική για τον καθένα, αφού αποτελεί συνάρτηση πολλών παραμέτρων, όπως οι στόχοι που έχει για το μέλλον, ο βαθμός στον οποίο συνεχίζει να χτίζει ένα κεφάλαιο μέσω της αποταμίευσης, ο επιθυμητός χρονικός ορίζοντας της επένδυσης κτλ.

Σε κάθε περίπτωση, σε ένα περιβάλλον όπου τα επιτόκια κινούνται πτωτικά, όλο και περισσότεροι καταθέτες, που παραδοσιακά επέλεγαν την προθεσμιακή κατάθεση για το κεφάλαιό τους, αναζητούν εναλλακτικές επιλογές αξιοποίησης των χρημάτων τους. Η επένδυση σε Αμοιβαία Κεφάλαια, με την ενεργητική επαγγελματική διαχείριση που αυτή συνεπάγεται, την καθιστά ως την πιο ενδεδειγμένη λύση για τους ιδιώτες πελάτες.

Αν και τα Αμοιβαία Κεφάλαια μπορούν να καλύψουν αποτελεσματικά κάθε επενδυτική ανάγκη, στην πράξη οι περισσότεροι επενδυτές δεν διαθέτουν ούτε το χρόνο που απαιτεί η παρακολούθηση των αγορών, ούτε τις εξειδικευμένες γνώσεις για να διαχειρίζονται μόνοι τα χρήματά τους.

Γι αυτόν το λόγο, σχεδιάσαμε την Υπηρεσία Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων. Το τραπεζικό στέλεχος βοηθά τον επενδυτή, με τρόπο εξαιρετικά απλό, να κατανοήσει τη δική του σχέση επιθυμητής απόδοσης και ανοχής κινδύνου και στη συνέχεια να επιλέξει την κατάλληλη γι’ αυτόν επενδυτική λύση, μέσα από προκαθορισμένες συνθέσεις χαρτοφυλακίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων, τα Πειραιώς Optimum. Η διαχείριση των χαρτοφυλακίων γίνεται με επαγγελματικό τρόπο, από την Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ.

Οι πελάτες μας έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε προκαθορισμένα χαρτοφυλάκια Αμοιβαίων Κεφαλαίων και μέσω τραπεζοασφαλιστικών προγραμμάτων επενδυτικού χαρακτήρα, μακροχρόνιου ορίζοντα, που μπορεί να προσφέρουν εγγύηση του συνόλου ή ενός υψηλού ποσοστού του κεφαλαίου.

Παναγιώτης Ρεμούνδος, Διευθυντής της Διευθύνσεως Επενδυτικών Χαρτοφυλακίων της Αlpha Bank

To 2019 φαίνεται ότι θα είναι μία ακόμη χρονιά που οι αποδόσεις των απλών προθεσμιακών καταθέσεων αναμένεται να παραμείνουν σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, τα οποία με δυσκολία καλύπτουν τον πληθωρισμό.

Επίσης, η ωρίμανση της παγκόσμιας οικονομικής δυναμικής και οι γεω-πολιτικές προκλήσεις διαμορφώνουν περιβάλλον αυξημένων διακυμάνσεων για τις διεθνείς αγορές.

Το ποσό των 50.000 ευρώ είναι αυτό που μπορεί να θεωρηθεί ως κατάλληλη αφετηρία για τη διαμόρφωση επενδυτικού χαρτοφυλακίου. Η προσέγγισή μας, μέσω ενός πιστοποιημένου επενδυτικού συμβούλου, ξεκινά από την αναγνώριση της «ανοχής» του Πελάτη στις διακυμάνσεις των διεθνών αγορών και των επενδυτικών του στόχων που σχετίζονται με παράγοντες όπως η ηλικία και οι οικονομικές του προτεραιότητες. Υποθέτοντας ότι ένα μικρό μέρος των χρημάτων -έως το 10%- έχει παραμείνει σε μετρητά ως ασφαλές αποθεματικό, ένας επενδυτής που έχει αποφασίσει να αναλάβει σχετικά μέτριο επενδυτικό κίνδυνο και απέχει ηλικιακά από τη συνταξιοδότηση, είναι σημαντικό να αποδεχθεί ότι οι τοποθετήσεις του θα έχουν επενδυτικό ορίζοντα άνω της τριετίας λόγω των διακυμάνσεων των διεθνών αγορών.

Όσον αφορά στο μέσο επένδυσης, είναι προτιμότερο να επιλέγονται αμοιβαία κεφάλαια λόγω της ευχέρειας στις αγοραπωλησίες τους και της επαγγελματικής τους διαχείρισης.

Ένα μικτό αμοιβαίο κεφάλαιο ενεργητικής διαχείρισης με ισορροπημένη κατανομή μεταξύ ομολόγων και μετοχών και παγκόσμια διασπορά επενδύσεων θα πρέπει να είναι η βασική του επιλογή για το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων του (άνω του 60%). Αξίζει να επισημάνουμε ότι στα τελευταία 20 χρόνια ένα μικτό παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο (50% μετοχές – 50% ομόλογα) είχε στη μεγαλύτερη διάρκεια του χρόνου θετικές αποδόσεις που ξεπερνούν την απόδοση των απλών προθεσμιακών καταθέσεων.

Επίσης, για όσους έχουν ακόμα μεγαλύτερο επενδυτικό ορίζοντα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν θεματικές επιλογές μικρότερης έκθεσης σε τομείς που συνδέονται με τον τεχνολογικό μετασχηματισμό (λ.χ. κυβερνοασφάλεια, cloud, medical devices), μακροπρόθεσμες τάσεις (κλιματική αλλαγή) και τις επενδύσεις που συνδυάζουν στοιχεία κοινωνικής υπευθυνότητας και χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης, τα οποία συνδέονται με ικανοποιητικά οικονομικά αποτελέσματα και περιορισμένο επιχειρηματικό ρίσκο.

Λίλυ Σπυροπούλου [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v