Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Σε τροχιά υλοποίησης ο εκσυγχρονισμός του G Cloud του δημοσίου

Ο ΟΤΕ είναι προσωρινός ανάδοχος του έργου. Στο πρώτο τμήμα προσωρινός ανάδοχος η κοινοπραξία Unistystems – Space –Iintrasoft.

Σε τροχιά υλοποίησης ο εκσυγχρονισμός του G Cloud του δημοσίου

Με προσφορά 13,3 εκατ. ευρώ ο ΟΤΕ αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος του δεύτερου τμήματος του έργου: «Εκσυγχρονισμός και ενίσχυση της υφιστάμενης on-premises υποδομής του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους (G-Cloud) και δημιουργία δεύτερου κόμβου και παροχή υπηρεσιών Public Cloud & Πλατφόρμας αυτοματοποίησης επιχειρησιακών διαδικασιών ως υπηρεσία (Automation as a service)».

Σύμφωνα με απόφαση της Κοινωνίας της Πληροφορίας ο OΤΕ είναι προσωρινός ανάδοχος για το Υποέργο 2 - «Υπηρεσίες “G-CLOUD PUBLIC & Πλατφόρμας αυτοματοποίησης επιχειρησιακών διαδικασιών ως υπηρεσία (Automation as a service)» της Πράξης «G Cloud Next Generation» 1, αντί του συνολικού ποσού 13.396.960  ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στο πρώτο τμήμα του έργου που αφορά τον Εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση της υφιστάμενης on-premises υποδομής του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους (G-Cloud), προσωρινός ανάδοχος είναι η κοινοπραξία Unistystems – Space –Iintrasoft.

Το έργο του OΤΕ

Το έργο που αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος ο ΟΤΕ έχει δικαίωμα προαίρεσης αύξησης του φυσικού αντικειμένου: έως €6.138.000 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με αντίστοιχη αύξηση του συμβατικού τιμήματος, με βάση τις τιμές μονάδας της Οικονομικής Προσφοράς, στην εταιρεία: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ A.E.».

Πριν τη λήξη της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ενεργοποιήσει το δικαίωμα προαίρεσης έως του ποσού των €4.950.000, μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ (προϋπολογισμός με ΦΠΑ: €6.138.000,00, ΦΠΑ 24%: € 1.188.000,00), για την αύξηση του φυσικού αντικειμένου.

Το έργο θα ολοκληρωθεί από τον Ανάδοχο εντός σαράντα δύο (42) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης.

Το συνολικό έργο προϋπολογισμού πάνω από 57 εκατ. ευρώ

Το Έργο που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων θα προσφέρει διασύνδεση, ασφάλεια, οικονομίες κλίμακας και νέες προηγμένες υπηρεσίες από το σύνολο του Δημοσίου προς του πολίτες. Πρόκειται για ένα έργο που θα αλλάξει την εικόνα του συνόλου του Ελληνικού Δημοσίου με την διασύνδεση του συνόλου των φορέων του και την δυνατότητα νέων προηγμένων υπηρεσιών. 

Στόχο έχει τη διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας της παραγωγικής λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων που φιλοξενούνται ή θα φιλοξενηθούν στις υποδομές της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. στο πλαίσιο του κυβερνητικού νέφους G-Cloud επόμενης γενιάς (G-Cloud NxG) και στην κάλυψη των επεκτάσεων σε πόρους αναφορικά με την υποδομή, όταν και εφόσον αυτό απαιτηθεί, μέσω του εκσυγχρονισμού και της ενίσχυσης της υφιστάμενης υποδομής του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους (G-Cloud) της ΓΓΠΣΔΔ.

Με το έργο αυτό θα καταστεί δυνατή η παροχή σύγχρονων υπηρεσιών φιλοξενίας Πληροφοριακών Συστημάτων στα πρότυπα του υβριδικού υπολογιστικού νέφους στους Δημόσιους Φορείς, σύμφωνα με τις ανάγκες τους και παρέχοντας συμφωνημένο επίπεδο υπηρεσιών (SLA), όπως απαιτείται από το νόμο, αλλά και αυτοματισμών που θα επιτρέπουν, πέραν των υφισταμένων, τη φιλοξενία και των κρίσιμων Πληροφοριακών Συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης.

Επιπλέον, στόχος του έργου αποτελεί και η παροχή νέων προηγμένων ψηφιακών υπηρεσιών όπως η διάθεση έτοιμων παραμετροποιημένων συστημάτων (Platform as a Service), η υλοποίηση εικονικών σταθμών εργασίας (VDI – Desktop as  a service), η επίτευξη του μέγιστου δυνατού επιπέδου αυτοματισμού στην παραγωγική λειτουργία του συστήματος και στην εξυπηρέτηση τελικών χρηστών, καθώς και η τήρηση υψηλού επιπέδου ποιότητας υπηρεσιών σε επίπεδο ασφάλειας και υψηλής διαθεσιμότητας.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων σχεδιάζεται η ενίσχυση των υποδομών να πραγματοποιηθεί με την υλοποίηση δύο σύγχρονης τεχνολογίας, συμμετρικών Data Centers, σε διαφορετικές τοποθεσίες, με σύγχρονη αρχιτεκτονική λειτουργίας Active-Active, η οποία πέραν της παροχής εναλλακτικού Data Center (DRS) θα επιτρέπει την παροχή διαφορετικών επιπέδων SLA ακόμη και αυτά της μηδενικής απώλειας δεδομένων ή του μηδενικού χρόνου πτώσης της υπηρεσίας για επιλεγμένα κεντρικά πληροφοριακά συστήματα που φιλοξενούνται στο G-Cloud.

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης για το Τμήμα 1 ορίζεται σε 62 μήνες και για το Τμήμα 2 σε 42 μήνες, και μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη.

Αναμενόμενα Οφέλη

Με την υλοποίηση του έργου «G-Cloud Next Generation», το κυβερνητικό υπολογιστικό Νέφος (G-Cloud) θα είναι σε θέση να παρέχει ένα σύνολο από νέες προηγμένες υπηρεσίες νέφους που θα επιτρέπουν την  φιλοξενία και την υποστήριξη πολύπλοκων Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης με υψηλές απαιτήσεις σε διαθεσιμότητα, απόδοση και ασφάλεια. Συγκεκριμένα, θα:

  • το καταστήσει σημαντικό κόμβο της Δημόσιας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που θα φιλοξενήσει υψηλής προτεραιότητας και σημασίας κρίσιμα πληροφοριακά συστήματα,
  • επιτρέπει την ταχύτατη ενσωμάτωση επιπρόσθετων Πληροφοριακών Συστημάτων Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης,
  • μειώσει τον συνολικό κύκλο διαχειριστικών εργασιών μέσω της συνεχούς εποπτείας από εξειδικευμένο προσωπικό.
  • διατηρείται η δυνατότητα να επιτευχθεί μέγιστη οικονομία κλίμακας κατά την προμήθεια του εξοπλισμού που θα εγκατασταθεί στο κέντρο δεδομένων καθώς δεν θα απαιτηθεί χρειάζεται να ζητηθούν η προμήθεια διαφορετικών προφίλ εξυπηρετητών και αποθηκευτικών μέσων για την εξυπηρέτηση διαφορετικής φύσης και απαιτήσεων φορτίων.
  • η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. αποκτά την μέγιστη ευελιξία στην φιλοξενία υπολογιστικών συστημάτων, την υποστήριξη φορέων και την υλοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας, ενώ παράλληλα σε εθνικό επίπεδο εξασφαλίζεται το μέγιστο δυνατό εύρος τεχνικών λύσεων που μπορούν να υλοποιηθούν για την κάλυψη των αναγκών του Ψηφιακού Μετασχηματισμού χωρίς να απαιτείται προσαρμογή σε τεχνικούς περιορισμούς τεχνολογιών, λειτουργικών συστημάτων ή πακέτων λογισμικού

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v