Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Το νέο ΔΣ της Επίλεκτος

Για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης οι αποφάσεις ελήφθησαν ομόφωνα με ποσοστό 73,26 % του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Το νέο ΔΣ της Επίλεκτος

Το Διοικητικό Συμβούλιο της  Επίλεκτος ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 30η Ιουνίου 2017.

Kατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε την 30η Ιουνίου 2017, παρέστησαν 11 μέτοχοι με αριθμό μετοχών 37.915.597 και με δικαιώματα ψήφου 37.915.597 εκπροσωπούντες το 73,26 % του μετοχικού κεφαλαίου.

Επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης οι αποφάσεις ελήφθησαν ομόφωνα με ποσοστό 73,26 % του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι με ποσοστό 100% των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση και παραστάθηκαν σε αυτή αυτοπροσώπως και δια πληρεξουσίου.

Ειδικότερα λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

1. Εγκρίθηκε ομόφωνα με ψήφους 37.915.597, ήτοι ποσοστό 100% των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, που αντιστοιχούν στο 73,26% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό Ευρώ 53.815,80, με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 52.067.296 σε 51.887.910 κοινές ονομαστικές μετοχές λόγω ακύρωσης 179.386 ιδίων μετοχών της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει και εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο.

2. Εξελέγησαν ομόφωνα με ψήφους 37.915.597, ήτοι ποσοστό 100% των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, ως μέλη του νέου διοικητικού συμβουλίου, που θα θητεύσει επί μία διετία κατ΄ άρθρο 14 του καταστατικού, οι εξής : α) Ευριπίδης Δοντάς του Χαραλάμπους, β) Απόστολος Δοντάς του Ηλία, γ) Απόστολος Δοντάς του Ιωάννη, δ) Αρετή Αρσενοπούλου του Ανδρέα, ε) Γρηγόριος Μπιτσικώκος του Ευαγγέλου, στ) Νικόλαος Λαποκωνσταντάκης του Γεωργίου, ζ) Κήττας Χρήστος του Ευαγγέλου και η) Φωτεινή Δοντά του Μιχαήλ .

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v