Εβροφάρµα: Στα €271 χιλ. τα καθαρά κέρδη στο εξάμηνο

Το ενοποιηµένο αποτέλεσµα µετά φόρων ανήλθε σε € 271 χιλ. έναντι € 220 χιλ. της περσινής περιόδου και το εταιρικό σε € 72 χιλ. έναντι € 166 χιλ., αντίστοιχα.

Εβροφάρµα: Στα €271 χιλ. τα καθαρά κέρδη στο εξάμηνο

Αυξηµένες πωλήσεις και βελτιωµένη ενοποιηµένη καθαρή κερδοφορία κατέγραψε για το εξάµηνο της τρέχουσας χρήσης η Εβροφάρµα.

Αναλυτικά:

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2017, ο ενοποιηµένος και ο εταιρικός κύκλος εργασιών παρουσίασαν αύξηση σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του προηγούµενου έτους και ανήλθαν σε € 14.781 χιλ. και 14.151 χιλ. αντίστοιχα, έναντι € 13.276 χιλ. και 12.701 χιλ (αύξηση 11,3% και 11,4%, αντίστοιχα).

Η αύξηση οφείλεται στην αύξηση του όγκου πωλήσεων καθώς οι τιµές γάλακτος (και συνεπακόλουθα των τιµών πωλήσεων των προϊόντων) παραµένουν σε χαµηλά επίπεδα. Λόγω του γεγονότος αυτού και παρά την αύξηση του όγκου των πωλήσεων, το µεικτό κέρδος του Οµίλου και της Εταιρείας διαµορφώθηκε για την εξάµηνη περίοδο 01//01-30/06/2017 σε 19,85% και 17,45%, αντίστοιχα έναντι 23,89% και 22,42% της αντίστοιχης συγκριτικής περιόδου.

Σε επίπεδο απόλυτων µεγεθών το µεικτό κέρδος διαµορφώθηκε για τον Όµιλο και την Εταιρεία σε € 2.934 χιλ και € 2.469 χιλ. έναντι € 3.172 χιλ. και € 2.848 χιλ της προηγούµενης περιόδου (µείωση 7,5% και 13,3%). Λαµβάνοντας υπόψη ότι τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης δεν διαφοροποιήθηκαν σηµαντικά, τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα µειώθηκαν λόγω της µείωσης των δανείων και του επιτοκίου δανεισµού, τα ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 420 χιλ από € 545 χιλ., τα δε εταιρικά στα € 142 χιλ. από € 460 χιλ. €.

Το ενοποιηµένο αποτέλεσµα µετά φόρων ανήλθε σε € 271 χιλ. έναντι € 220 χιλ. της περσινής περιόδου και το εταιρικό σε € 72 χιλ. έναντι € 166 χιλ., αντίστοιχα.

Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά την τρέχουσα περίοδο ανήλθαν για τον Όµιλο σε € 1.494 χιλ. (έναντι € 1.877 χιλ.) και για την Εταιρεία σε € 1.021 χιλ. € (έναντι € 1.583 χιλ). Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ο οικονοµικός απολογισµός της Εταιρείας και του Οµίλου κρίνεται θετικός δεδοµένου ότι:

Σε µακροοικονοµικό επίπεδο η κατάσταση στο α’ εξάµηνο του 2017 χαρακτηρίστηκε από την παρατεταµένη διαδικασία της δεύτερης αξιολόγησης της Ελληνικής Οικονοµίας, την ασήµαντη και αδύναµη ανάπτυξή της στο διάστηµα αυτό, τη δηµιουργία νέων «κόκκινων δανείων» αλλά και την απουσία λύσης στο πρόβληµα αυτό.

Παρά τα ενθαρρυντικά σηµάδια από την αύξηση του τουρισµού, η υπόλοιπη οικονοµία δεν αναπτύσσεται ουσιαστικά, η κατανάλωση σε κάποιους τοµείς είναι πτωτική και τα πιστωτικά ιδρύµατα αδυνατούν να επαναφέρουν τις χαµένες καταθέσεις και συνεπώς εκλείπουν οι προϋποθέσεις δυναµικής και βιώσιµης ανάπτυξης.

Σε αυτό το περιβάλλον ο οικονοµικός απολογισµός του Οµίλου και της Εταιρείας για το α΄ εξάµηνο του 2017, χαρακτηρίζεται από τα εξής γεγονότα:

* Την αύξηση του όγκου των πωλήσεων, παρότι η κατανάλωση φρέσκου γάλακτος παρουσίασε µείωση.

* Τη συνεχιζόµενη αύξηση του ζωικού πληθυσµού των παραγωγικών ζώων της θυγατρικής εταιρείας Campus ως αποτέλεσµα των προηγµένων τεχνικών αναπαραγωγής, φροντίδας, εκτροφής και στέγασης των ζώων αυτών.

* Τη στασιµότητα των τιµών γάλακτος και των προϊόντων σε χαµηλά επίπεδα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v