Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Byte: Στις 27 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτουμένης υπό του Νόμου απαρτίας για την λήψη αποφάσεως επί οιουδήποτε θέματος της ημερησίας διατάξεως η τυχόν Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 12ην Ιουλίου 2018.

Byte: Στις 27 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Βyte περί συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, η οποία ελήφθη κατά την συνεδρίαση της 25ης Aπριλίου 2018 και αποφάσεως περί καθορισμού των θεμάτων ημερησίας διατάξεως αυτής, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 27ην Ιουνίου 2018, ημέραν Τετάρτην και ώρα 15.00' ώστε να αποφασίσουν επί των ακολούθων θεμάτων ημερησίας διατάξεως:

-Εγκριση των οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικής χρήσεως από 1/1/2017 έως 31/12/2017, με την σχετική Εκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικόν Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτού της εταιρείας.

-Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και του Ορκωτού Ελεγκτού Λογιστού πάσης ευθύνης διαχειρίσεως και ελέγχου της διαχειριστικής χρήσεως από 1/1/2017 έως 31/12/2017.

-Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, τακτικού και αναπληρωματικού, από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την χρήση 1/1/2018 έως 31/12/2018 και καθορισμός και έγκριση της αμοιβής των.

- Εκλογή Ανεξαρτήτου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. εις αντικατάστασιν παραιτηθέντος.

-Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας.

-Εγκριση χορηγηθεισών αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του, ως και των αμοιβών για τις προσφερθείσες προς την εταιρεία υπηρεσίες αυτών και συγγενών τους κατά την οικονομική χρήση 1/1/2017  έως 31/12/2017 και προέγκριση αντιστοίχων αμοιβών για την χρήση 1/1/ 2018 έως 31/12/2018.

-Χορήγηση αδείας, συμφώνως προς την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920 στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου ΒΥΤΕ,  επιδιωκουσών τους αυτούς ή παρομοίους σκοπούς.

-Διάφορες άλλες ανακοινώσεις και προτάσεις.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτουμένης υπό του Νόμου απαρτίας για την λήψη αποφάσεως επί οιουδήποτε θέματος της ημερησίας διατάξεως, η τυχόν Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 12ην Ιουλίου 2018, ημέραν Πέμπτη και ώρα 15.00 και η τυχόν Β Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 26ην Ιουλίου 2018, ημέραν Πέμπτη και ώρα 15.00, στον αυτόν ως άνω τόπον, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v