Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Byte: Τη μη διανομή μερίσματος ενέκρινε η ΓΣ

H Γενική Συνέλευση της Byte αποφάσισε να μην διανείμει μέρισμα για την εταιρική χρήση 2017.

Byte: Τη μη διανομή μερίσματος ενέκρινε η ΓΣ

Επραγματοποιήθη σήμερα, 27 Ιουνίου 2018 και ώρα 15.00', η δεκάτη ενάτη μετά την είσοδό της στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας ‘‘Byte Computer'' στα επί της οδού Καλλιρρόης αριθ. 98 γραφεία και έδρα της.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της εταιρείας, στη Συνέλευση παρέστησαν 12 μέτοχοι εκπροσωπούντες 9.645.835 μετοχές, επί συνόλου μετοχών 15.816.009, δηλαδή παρέστη ποσοστόν 60,99% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ψήφων, και, επομένως, η Γενική αυτή Συνέλευση συνεδρίασε εγκύρως εν απαρτία επί όλων των θεμάτων.

Στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση ελήφθησαν παμψηφεί και ομοφώνως, ήτοι με το 100% των παρισταμένων μετόχων, οι εξής αποφάσεις:

1.- Ενεκρίθησαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας της χρήσεως από 1/1/2017 έως 31/12/2017, η Εκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου του ορκωτού ελεγκτού λογιστού της εταιρείας και απεφασίσθη η μη διανομή μερίσματος για την χρήση 2017.

2.- Απηλλάγησαν τα μέλη του Δ.Σ και ο Ορκωτός Ελεγκτής πάσης ευθύνης διαχειρίσεως και ελέγχου της διαχειριστικής χρήσεως από 1-1-2077 έως 31-12-2017.

3.- Εξελέγησαν Ορκωτοί Ελεγκτές- Λογιστές (ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός), μέλη Ανωνύμου Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, για την οικονομική χρήση από 1-1-2018 έως 31-12-2018 και καθωρίσθη η αμοιβή τους. Συγκεκριμένως, εξελέγησαν ως ορκωτοί ελεγκτές λογιστές της χρήσεως 1.1.2018 - 31.12.2018 οι: ) Ιωσήφ Ορφανουδάκης του Στεφάνου (ΑΜ ΣΟΕΛ 34951), ως τακτικός ελεγκτής και β) Παναγής Μαρινάκης του Χρυσοστόμου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 24201), ως αναπληρωματικός ελεγκτής, αμφότεροι μέλη της Ανωνύμου Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών υπό την επωνυμίαν «ΚΜC OΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.» (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 167, Α.Μ. ΕΛΤΕ 039). Τέλος, ενεκρίθη η καταβληθείσα αμοιβή στον ορκωτό ελεγκτή λογιστή για την χρήση 2017.

4.: Εξελέγη ανεξάρτητον μη εκτελεστικόν μέλος του Δ.Σ. δια τον υπόλοιπον χρόνον της θητείας τού Δ.Σ, ήτοι μέχρι την 26-6-2019. εις αναπλήρωσιν του παραιτηθέντος ανεξαρτήτου μη εκτελεστικού μέλους κας Σταυρούλας Γιαννακοπούλου του Ηλία, ο κ. Κωνσταντίνος Τζοάννης του Χρήστου, ο οποίος πληροί τα κριτήρια περί ανεξαρτησίας και τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του ν. 3016/2002.

5.- Εξελέγη νέα τριμελής Επιτροπή Ελέγχου της εταιρείας, με πενταετή θητεία, η οποία πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/ 2017 Και η οποία είναι ανεξάρτητη από οιονδήποτε όργανον της εταιρείας,, αποτελουμένη από τα δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και από ένα μη μέλος του Δ.Σ, το οποίον εξελέγη από την Γενική Συνέλευση και, επίσης εξελέγη ο Προέδρος της ως άνω Επιτροπής. Τέλος , καθωρίσθη η αμοιβή των μελών της ως άνω επιτροπής.

6.- Ενεκρίθησαν οι χορηγηθείσες αμοιβές σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του, ως και των αμοιβών για τις προσφερθείσες προς την εταιρεία υπηρεσίες αυτών και συγγενών τους κατά την οικονομική χρήση 1/1/2017 έως 31/12/2017 και προενεκρίθησαν οι αντίστοιχες αμοιβές για την χρήση 1/1/ 2018 έως 31/12/2018.

7.- Εχορηγήθη άδεια, συμφώνως προς την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920, στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου ΒΥΤΕ, επιδιωκουσών τους αυτούς ή παρομοίους σκοπούς.

8.- Υπεβλήθησαν υπό των μετόχων διευκρινιστικές ερωτήσεις περί των μελλοντικών σχεδίων και στόχων της εταιρείας, στις οποίες απήντησεν, λαβών τον λόγον υπό της Προέδρου της Γ.Σ., ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κος Σπυριδογεώργης Βυζάντιος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v