Ελινόιλ: Στις 18 Ιουλίου η αποκοπή του μερίσματος 0,06 ευρώ

Τη διανομή μερίσματος, τις οικονομικές καταστάσεις 2017 αλλά και την εκλογή νέου μέλους στο ΔΣ ενέκρινε μεταξύ άλλων η γενική συνέλευση της εισηγμένης.

Ελινόιλ: Στις 18 Ιουλίου η αποκοπή του μερίσματος 0,06 ευρώ

Η Ελινόιλ ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρα 4.1.3.4 και 5.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι με απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, της 04ης Ιουλίου 2018 εγκρίθηκε η καταβολή μερίσματος και ειδικότερα αποφασίσθηκε η καταβολή ποσού 1.422.752,70 Ευρώ, ήτοι 0,06 Ευρώ (μικτό ποσό) ανά μετοχή της Εταιρείας (εξαιρουμένων των 115.585 ιδίων μετοχών), από το οποίο ποσό παρακρατείται βάσει του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 (όπως ισχύει σήμερα) ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος ποσοστού 15% και συνεπώς το τελικώς καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,051 Ευρώ.

Με την παρακράτηση αυτή (15%) εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου για τα πιο πάνω εισοδήματα στην Ελλάδα, αν ο δικαιούχος είναι είτε φυσικό πρόσωπο είτε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που δεν είναι φορολογικός κάτοικος στην Ελλάδα και δεν διατηρεί μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα.

Ημερομηνία αποκοπής ορίσθηκε η Τετάρτη 18 Ιουλίου 2018. Διευκρινίζεται ότι με βάση τον Κανονισμό του Χ.Α. οι εταιρικές πράξεις διενεργούνται σύμφωνα με τον κανόνα «record date» και συνακόλουθα δικαιούχοι της εταιρικής πράξης (εν προκειμένω του μερίσματος της χρήσης 2017) είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της σχετικής ημέρας (record date). Συνεπώς δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων της Εταιρείας κατά την record date, ήτοι την Πέμπτη 19 Ιουλίου 2018.

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Τετάρτη 25 Ιουλίου 2018 και θα πραγματοποιηθεί από την πληρώτρια Τράπεζα «Eurobank Ergasias Α.Ε.», σύμφωνα με τους περιορισμούς ως προς την ανάληψη μετρητών και την μεταφορά κεφαλαίων που επεβλήθησαν με την από 18.07.2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 84/18.07.2015), όπως ισχύει σήμερα, ως ακολούθως:

1. Μέσω των χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (τράπεζες, θεματοφύλακες και χρηματιστηριακές εταιρείες), για τους μετόχους εκείνους οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει για την είσπραξη των μερισμάτων τους χειριστές τους.

2. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας «Eurobank Ergasias Α.Ε.» για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από τον χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. ή έχουν ανακαλέσει την σχετική εξουσιοδότηση προς τον χειριστή τους ή έχουν τις μετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους.

3. Με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ), όπου ο επενδυτής έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπ' αριθ. 6 Απόφαση του Δ.Σ. της ATHEXCSD, όπως ισχύουν, για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα εισπράττουν μέσω των χειριστών τους. Αφορά μόνο επενδυτές που έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ στην πληρώτρια τράπεζα «Eurobank Ergasias Α.Ε.».

Οι αποφάσεις της ΓΣ

Την 04.07.2018 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, στην έδρα της εταιρίας στην Κηφισιά, στην οποία παρέστησαν νόμιμα 3 μέτοχοι εκπροσωπούντες 15.943.300 μετοχές, ήτοι ποσοστό 66,91% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2017, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, και της διάθεσης των αποτελεσμάτων.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 15.943.300 ψήφους υπέρ, τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, καθώς και τη διάθεση των αποτελεσμάτων. Ειδικότερα, τα κέρδη χρήσεως 2017 της ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΕ προ φόρων ανέρχονται σε ποσό € 5.257.190,51 και µετά την αφαίρεση της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης ποσού € 1.579.229,54, απομένουν κέρδη προς διάθεση συνολικού ποσού € 3.677.960,97, τα οποία η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε να διατεθούν ως εξής :

Για τακτικό αποθεµατικό € 190.000,00
Για µέρισµα από τα κέρδη της χρήσεως € 1.422.752,70
Υπόλοιπο κερδών εις νέον € 2.065.208,27
Σύνολο € 3.677.960,97

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε για τη χρήση 2017 τη διανομή µερίσµατος ποσού € 1.422.752,70 προ της παρακράτησης φόρου και εξαιρουμένων των 115.585 ιδίων μετοχών που κατέχει η εταιρία, και αντιστοιχεί σε 0,06 ευρώ ανά μετοχή. Το ποσό του μερίσματος των 0,06 ευρώ ανά μετοχή, υπόκειται σύμφωνα με το νόμο σε παρακράτηση φόρου 15% .

2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2017.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 15.943.300 ψήφους υπέρ, την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2017.

3. Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2017 και προέγκριση αυτών για το έτος 2018.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 15.943.300 ψήφους υπέρ, τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2017 και παρείχε επίσης προέγκριση για τις αμοιβές των για το έτος 2018.

4. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων) για την χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 15.943.300 ψήφους υπέρ, την εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή από την εταιρία Σ.Ο.Λ. Α.Ε. για τις Ετήσιες και Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας και του Ομίλου για την χρήση 2018, καθώς επίσης και την αμοιβή τους.

5. Ανακοίνωση της εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο μέλους του σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

Η Γενική Συνέλευση, με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 15.943.300 ψήφους υπέρ, επικύρωσε την ανακοίνωση εκλογής της κας Καρνέση Ανζελίκ ως νέου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ .

6. Τροποποίηση των άρθρων 4 και 27 του Καταστατικού της Εταιρίας.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 15.943.300 ψήφους υπέρ, την τροποποίηση των άρθρων 4 και 27 του Καταστατικού της Εταιρίας.

7. Έγκριση συμβάσεων με συνδεδεμένες εταιρίες σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 15.943.300 ψήφους υπέρ, τις συμβάσεις που έχει συνάψει η εταιρία με τις θυγατρικές της «ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΕ» και «ΕΛΙΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

8. Λοιπά θέματα

Η Γενική Συνέλευση επικύρωσε με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 15.943.300 ψήφους υπέρ, την διευκρίνηση ότι η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου (του άρθρου 44 Ν. 4449/17) που είχε εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση της 15/06/2017, ακολουθεί την ημερομηνία λήξης της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο έχει εκλεγεί στις 14/06/2014 και η διάρκειά του οποίου είναι πενταετής.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v