Φίλιππος Νάκας: Στις 26/10 η ΓΣ για επιστροφή κεφαλαίου

Μεταξύ άλλων η Γενική Συνέλευση καλείται να αποφασίσει μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή μετρητών στους μετόχους ποσού 538.900,00€ και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

Φίλιππος Νάκας: Στις 26/10 η ΓΣ για επιστροφή κεφαλαίου

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η εταιρεία Φίλιππος Νάκας στις 26 Οκτωβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο 19ο χλμ. Λεωφ. Λαυρίου, Παιανία Αττικής.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. της εταιρικής χρήσης 2018 (01.07.2017 - 30.06.2018) με τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.
  2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 01.07.2017 έως 30.06.2018.
  3. Έγκριση αμοιβών και μισθών που χορηγήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση 01.07.2017 έως 30.06.2018 και προέγκριση αμοιβών και μισθών των προαναφερομένων για τη χρήση 01.07.2018-30.06.2019.
  4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση 01.07.2018 έως 30.06.2019.
  5. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού της διαφοράς υπέρ το άρτιο ποσού 538.900€ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής.
  6. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή μετρητών στους μετόχους ποσού 538.900,00€ και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής.
  7. Έγκριση διανομής των κερδών και λήψη απόφασης περί του χρόνου διαθέσεως των μερισμάτων των κερδών της χρήσεως 01.07.2017 - 30.06.2018.
  8. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.
  9. Διάφορα θέματα – ανακοινώσεις

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης απαρτίας του 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου στην άνω Τακτική Γενική Συνέλευση, σε Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στις 6 Νοεμβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο 19ο χλμ. Λεωφ. Λαυρίου, Παιανία Αττικής, χωρίς να δημοσιευτεί νεώτερη πρόσκληση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v