Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μειώθηκαν οι ζημίες για την Επίλεκτος

Αύξηση των EBITDA στο 1,45 εκατ. ευρώ αλλά και μείωση του τζίρου κατά 15,9% εμφάνισε η εισηγμένη κατά τη χρήση 2017-2018. Στα 511 χιλ. τα ίδια κεφάλαια του ομίλου.

Μειώθηκαν οι ζημίες για την Επίλεκτος

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου της «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ» κατά τη χρήση 2017-2018 ανήλθε σε 28,329 εκατ. ευρώ έναντι 33,697εκατ. ευρώ της αντίστοιχης προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας μείωση κατά 15,93%.

Οπως επισημαίνει η εταιρία στις λογιστικές καταστάσεις, η μείωση αυτή οφείλεται α) σε μείωση του κύκλου εργασιών κατά 5,448 εκατ. ευρώ στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας και β) σε αύξηση των εσόδων κατά 80 χιλ. ευρώ στον κλάδο της ενέργειας. Οι πωλήσεις του ομίλου και της εταιρείας στο εξωτερικό αντιστοιχούν στο 60,83% και 69,09% του συνόλου του κύκλου εργασιών αντίστοιχα. Κατά την 30.06.2017, οι πωλήσεις του ομίλου και της εταιρείας στο εξωτερικό αντιστοιχούσαν στο 67,10% και 74,39% του κύκλου εργασιών αντίστοιχα. 

Το μικτό αποτέλεσμα σημείωσε αύξηση κατά 1,558 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε σε κέρδη 906,935 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 651,145 χιλ. ευρώ της 30.06.2017. Η αύξηση του μικτού αποτελέσματος οφείλεται σε α) σε βελτίωση του μικτού αποτελέσματος στον κλωστοϋφαντουργικό κλάδο κατά 1,492 εκατ. ευρώ, β) σε αύξηση του μικτού αποτελέσματος στον κλάδο της ενέργειας κατά 66 χιλ. ευρώ.

Ο Όμιλος, κατά τη διαχειριστική χρήση 01/07/2017 - 30/06/2018, είχε ζημίες μετά από φόρους 3,076 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 5,697 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας μείωση ζημιών κατά 2,621 εκατ. ευρώ ή 46,00%.

Το αποτέλεσμα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBIΤDA) σημείωσε αύξηση της τάξεως του 475,01 % και ανήλθε στη χρήση 2017-2018 σε επίπεδο Ομίλου σε κέρδη 1,455 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 253 χιλ. ευρώ της χρήσης 2016-2017.

Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου ανέρχονται σε 511 χιλ. ευρώ την 30.06.2018 έναντι 3,900 εκατ. ευρώ στις 30.06.2017, διαφορά που προκύπτει από τις ζημίες χρήσης μετά από φόρους και λοιπά συνολικά έσοδα ποσού 3,389 εκατ. ευρώ.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v