Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πειραιώς: Πρώτα… φρεσκάρει και μετά πουλά το Ντυνάν

Η μείωση της αρνητικής καθαρής θέσης από την αποτίμηση ακινήτου και τα μέτρα κεφαλαιακής ενίσχυσης. Αύξηση τζίρου το 2018, με το Ερρίκος Ντυνάν να μη φθάνει σε break even. Αυξήθηκε ο δανεισμός.

Πειραιώς: Πρώτα… φρεσκάρει και μετά πουλά το Ντυνάν

Στην υιοθέτηση μέτρων κεφαλαιακής ενίσχυσης της Ημιθέα ΑΕ, εταιρείας που ελέγχει το νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν, προχωρά η Τράπεζα Πειραιώς, ως αποκλειστικός μέτοχος και μεγαλοπιστωτής της, προκειμένου να διευκολύνει το αποτέλεσμα της νέας διαγωνιστικής διαδικασίας πώλησης.

Η Ημιθέα ΑΕ εμφάνισε και στο τέλος του 2018 αρνητική καθαρή θέση 9,7 εκατ. ευρώ, παρά την τόνωση των 14,4 εκατ. ευρώ από την αποτίμηση ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων στην εύλογη αξία. Με δεδομένο ότι τα ίδια κεφάλαια παραμένουν αρνητικά και χαμηλότερα από το 50% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 110 του ν. 4548/2018.

Έτσι, στις 10 Σεπτεμβρίου υπήρξε σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης, με θέμα, μεταξύ άλλων, την υιοθέτηση μέτρων κεφαλαιακής ενίσχυσης. Οι σχετικές αποφάσεις της γενικής συνέλευσης δεν έχουν αναρτηθεί ακόμη στο ΓΕΜΗ, ενώ η διοίκηση της Ημιθέα αναφέρει στην έκθεση που συνοδεύει τα αποτελέσματα χρήσης 2018 ότι εξετάζεται, σε συνεργασία με τη βασική μέτοχο Tράπεζα Πειραιώς, ο αποδοτικότερος τρόπος ενίσχυσης των κεφαλαίων.

Σημειώνεται ότι η Πειραιώς έχει προαναγγείλει ότι θα ξεκινήσει ως το τέλος του τρέχοντος έτους νέα διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση της Ημιθέα ΑΕ.

Ο κύκλος εργασιών της Ημιθέα κατά τη χρήση 2018, μετά από Rebate & Clawback, ανήλθε σε 44,14 εκατ. ευρώ έναντι 35,8 εκατ. ευρώ το 2017 και το κόστος υπηρεσιών διαμορφώθηκε στα 44,2 εκατ. ευρώ. Οι μεικτές ζημίες περιορίστηκαν στις 112 χιλ. ευρώ έναντι 3,8 εκατ. ευρώ το 2017.

Παρά την αύξηση του κύκλου εργασιών, η εταιρεία «δεν έχει ακόμη φτάσει το επίπεδο που απαιτείται για την επίτευξη νεκρού σημείου», αναφέρει η έκθεση διοίκησης, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα. Τα έξοδα διοίκησης ανήλθαν στα 8,9 εκατ. ευρώ και παρά τη σημαντική μείωση των προβλέψεων (0,7 εκατ. έναντι 4 εκατ. ευρώ το 2017), η εταιρεία εμφάνισε ζημίες εκμετάλλευσης 8,08 εκατ. ευρώ από ζημίες 15,5 εκατ. ευρώ το 2017.

Τα προ προβλέψεων EBITDA ήταν αρνητικά κατά 3,4 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας πάντως βελτίωση κατά 56% σε σχέση με το 2017 (ζημίες 7,8 ευρώ). Οι ζημίες προ φόρων ανήλθαν στα 11,3 εκατ. ευρώ από 18,7 εκατ. ευρώ το 2017 και οι ζημίες μετά από φόρους σε 4,6 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 65% έναντι του 2017.

Η σταθερή βελτίωση των μεγεθών καθώς και οι εκτιμήσεις για τη μελλοντική κερδοφορία, βάσει του αναθεωρημένου επιχειρησιακού σχεδίου, επέτρεψαν την αναγνώριση επιπλέον αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης ύψους 1,1 εκατ. ευρώ επί φορολογικών ζημιών, που αναμένεται να χρησιμοποιηθούν εντός 5ετίας, επηρεάζοντας θετικά τα αποτελέσματα της χρήσης.

Επιπλέον, αναγνωρίστηκε αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση ύψους 6,9 εκατ. ευρώ επί της διαφοράς μεταξύ της φορολογικής και της λογιστικής βάσης στην αξία των οικοπέδων.

Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός ανήλθε στις 31/12/2018 σε 119,8 εκατ. ευρώ έναντι 104,5 εκατ. ένα χρόνο νωρίτερα. Επιπρόσθετα οι υποχρεώσεις Leasing ανήλθαν σε 3,7 εκατ. ευρώ. Τον Μάιο του 2019 η Ημιθέα υπέγραψε σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων ασφαλιστικών εταιρειών με την Πειραιώς Factoring, με προεξόφληση-χρηματοδότηση των απαιτήσεων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v