Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Επίλεκτος: Μείωση ζημιών και καθαρού δανεισμού

Παρά τη δραστική μείωση των ζημιών και τον περιορισμό του καθαρού δανεισμού, οι προκλήσεις για τον εισηγμένο Όμιλο παραμένουν. Ο πονοκέφαλος του αυξημένου ενεργειακού κόστους και τα σχέδια της διοίκησης.

Επίλεκτος: Μείωση ζημιών και καθαρού δανεισμού

Δραστικό περιορισμό ζημιών και θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές σημείωσε η Επίλεκτος Κλωστοϋφαντουργία κατά την οικονομική χρήση που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021, καθώς κατά τη συγκεκριμένη περίοδο:

• Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε από τα 26,18 στα 28,4 εκατ. ευρώ.

• Το EBITDA βελτιώθηκε από τα 3,27 στα 4,4 εκατ. ευρώ.

• Τα προ φόρων αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε -1,02 εκατ. ευρώ έναντι -2,29 εκατ. ευρώ.

• Τα καθαρά αποτελέσματα ήταν ζημιογόνα (-439 χιλ. έναντι -2,152 εκατ. ευρώ). Η μείωση των ζημιών προέρχεται από τον περιορισμό των απωλειών στον κλωστοϋφαντουργικό κλάδο και από την αύξηση των κερδών στον ενεργειακό τομέα. Να σημειωθεί ότι η καθαρή ζημία στο πρώτο μισό της χρήσης είχε διαμορφωθεί στα -542 χιλ. ευρώ (θετικό το δεύτερο εξάμηνο αυτής).

• Τα ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν στο 1,3 εκατ. ευρώ.

• Ο καθαρός δανεισμός αποκλιμακώθηκε από τα 64,7 στα 62,4 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, παρά τη μείωση του καθαρού δανεισμού, ο ορκωτός ελεγκτής επισημαίνει τη συνέχιση των ζημιογόνων αποτελεσμάτων, τον κίνδυνο από την εκτίναξη του ενεργειακού κόστους που θα αποτυπωθεί στα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης, αλλά και στο αρνητικό κεφάλαιο κίνησης ύψος 38 εκατ. ευρώ.

Το τελευταίο προέκυψε, καθώς ο Όμιλος ταξινόμησε στη παρούσα χρήση δάνεια ύψους 43,78 εκατ. στις βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις, επειδή κατέστησαν ληξιπρόθεσμες οι τοκοχρεωλυτικές δόσεις της 30/06/2021 σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στη παρ.74 του ΔΛΠ 1. Η εταιρεία πάντως σημειώνει πως «το σύνολο των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων είχε εξοφληθεί έως την 29/10/2021. Ο Όμιλος διατηρεί μετρητά και καταθέσεις σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ώστε να καλύπτει τις ανάγκες ρευστότητας για διάστημα τουλάχιστον από 30 έως και 50 ημερών».

Σε ότι αφορά τις προοπτικές της Επίλεκτος, η εταιρεία σημειώνει: «Η διοίκηση του Ομίλου μελετά χωριστά τις επιμέρους δραστηριότητες του κλωστοϋφαντουργικού κλάδου με σκοπό την αναμόρφωση των λειτουργιών αυτού και τελικό στόχο τον προσδιορισμό του επιπέδου παραγωγής που θα ελαχιστοποιεί το κόστος ανά μονάδα παραγόμενου προϊόντος. Μελετά τα επόμενα βήματα στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μέσω συμμετοχών, εξαγορών, αλλά και συγχωνεύσεων. Παράλληλα εξετάζει την εκμετάλλευση των αδειών που κατέχει ο Όμιλος για παραγωγή ενέργειας από καύση βιομάζας».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v